Vol 7, No 2 (2015)

JULY-DECEMBER 2015

Table of Contents

บทความวิจัยพิเศษ

การปฏิรูประบบวิจัยการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 9-21

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
คณิต เขียววิชัย, วรรณภา แสงวัฒนะกุล 22-33
การศึกษาแหล่งการเรียนรู้และทักษะทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร A STUDY ON LEARNING RESOURCES AND SOCIAL SKILLS OF EDUCATION STUDENTS IN SILPAKORN UNIVERSITY อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ
นงนุช โรจนเลิศ 34-50
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสนใจการเล่นกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
คณิต เขียววิชัย, วรรณี เจิมสุรวงศ์, กมลรัตน์ หนูสวี 51-65
การสร้างเครื่องมือวัดสมรรถภาพทางกายโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา) ผศ.ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ
โรม วงศ์ประเสริฐ 66-78
การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, จุรีวรรณ จันพลา, ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, สัมพันธ์ สุกใส, วาสนา มะลินิน 79-92
การพัฒนากระบวนการสอนด้านจิตพิสัยเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 93-107
การประเมินความต้องการจำเป็นการนำผลการทดสอบทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน, สรัญญา จันทร์ชูสกุล 108-120
อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณพิชญา เพชรพิมล
ณพิชญา เพชรพิมล, นพดล เจนอักษร 121-135
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พิมลพรรณ ดุษิยามี
พิมลพรรณ ดุษิยามี, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 136-151
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผุสดี วัฒนสาคร
ผุสดี วัฒนสาคร, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 152-162
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อุษา มะหะหมัด
อุษา มะหะหมัด, มาเรียม นิลพันธุ์ 163-173
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการโค้ชของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ พนิดา จารย์อุปการะ
พนิดา จารย์อุปการะ, มาเรียม นิลพันธุ์ 174-190
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557 - 2566) Development of Proposed Policy for Creative Leadership Enhancement for Leaders of students Union i ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา
ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, คณิต เขียววิชัย 191-206
แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจังหวัดนครปฐม พระมหาเกริกชัย เริญไธสง
เกริกชัย เริญไธสง, นพพร จันทร์นำชู 207-218
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนในยุคประชาคมอาเซียนของผู้เรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร THE NEEDS ASSESSMENT TO PROMOTE LEARNING PERFORMANCE OF ASEAN COMMUNITY FOR SUTDENT OF VOCATIONAL TRAINING SCHOOL IN THE BANGKOK METRO อภิสรา โชติภาภรณ์
อภิสรา โชติภาภรณ์, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 219-231
การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์, อลิศรา ชูชาติ 232-248
การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทที่มีมาตราต่างกัน:ทฤษฎีการสรุอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด มณฐิณี ประเสริฐลาภ
มณฐิณี ประเสริฐลาภ, กิตติมา พฤกภูษณ 249-258
การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี: การวิเคราะห์การอยู่รอด /Kanchanaburi Rajabhat University Student’s Drop out: Survival Analysis PDF ชุติมา ใจคลาย
ชุติมา ใจคลาย, กิตติมา พฤกภูษณ 259-274
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์และการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความใฝ่รู้ของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรัณย์พร ยินดีสุข
ศรัณย์พร ยินดีสุข, วลัย อิศรางกูร 275-287
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษา:กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์ ปวีณา บุนนาค
ปวีณา บุนนาค, ธีริน วาณิชเสนี 288-306
การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช, อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 307-316
การปฏิบัติงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร. ญาณิศา อินทรักษ์
ญาณิศา อินทรักษ์, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 317-334
การพัฒนาหลักสูตรอบรมแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ อ.ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์
อ.ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ 335-348

บทปริทัศน์หนังสือ

Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches PDF
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 349-352

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 353-354

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กองบรรณาธิการ
รายชื่อ กองบรรณาธิการ 355

สารบัญ

สารบัญ สารบัญ
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บท บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ