Vol 8, No 1 (2016)

่January-June 2016

January-June 2016

Table of Contents

บทความวิชาการ

เรื่องเล่าจากการวิจัย : ชุดโครงการ การยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างสรรค์การเรียนรู้ในภูมิภาคตะวันตก นรินทร์ สังข์รักษา
นรินทร์ สังข์รักษา 9-27

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สุเทพ อ่วมเจริญ
สุเทพ อ่วมเจริญ, วัชรา เล่าเรียนดี, ประเสริฐ มงคล 28-46
ความหมายในชีวิต สุขภาวะทางจิต ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครปฐม สมทรัพย์ สุขอนันต์
สมทรัพย์ สุขอนันต์, กมล โพธิเย็น, กันยารัตน์ สอาดเย็น 47-62
การศึกษาตัวบ่งชี้และพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อัจศรา ประเสริฐสิน
อัจศรา ประเสริฐสิน ประเสริฐสิน 63-76
การศึกษาสภาพความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น อมรา วิสูตรานุกูล
อมรา วิสูตรานุกูล, อัจศรา ประเสริฐสิน, ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 77-89
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สุนทร เทียนงาม
สุนทร เทียนงาม 90-106
จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 107-131
การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพพนักงานต้อนรับ Strategic Development of Competency Building for ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์
ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ 132-149
การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉลอง รัตนพงษ์
ฉลอง รัตนพงษ์ 150-166
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงการเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล, วิสาข์ จัติวัตร์ 167-182
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์, มาเรียม นิลพันธุ์ 183-197
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์
ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์, มาเรียม นิลพันธุ์ 198-213
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จิรนันท์ ชาติชัยนานนท์
จิรนันท์ ชาติชัยนานนท์, มาเรียม นิลพันธุ์ 214-227
การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้คติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา ชวนพิศ สิริพันธะ
ชวนพิศ สิริพันธนะ, สุเทพ อ่วมเจริญ 228-238
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย สุมน ไวยบุญญา
สุมน ไวยบุญญา, สุเทพ อ่วมเจริญ 239-253
การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณภาส์ณัฐ คงคารัตน์
ณภาส์ณัฐ คงคารัตน์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 254-266
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จรรย์สมร เหลืองสมานกุล
จรรย์สมร เหลืองสมานกุล, อุบลวรรณ ส่งเสริม 267-282
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัลยา อ่ำหนองโพธิ์
วัลยา อ่ำหนองโพธิ์, อุบลวรรณ ส่งเสริม 283-298
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ญาณิดาพัฒน์ เกสร์ชัยมงคล
ญาณิดาพัฒน์ เกสร์ชัยมงคล, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 299-311
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี พิบูลย์ ตัญญบุตร
พิบูลย์ ตัญญบุตร, มีชัย เอี่ยมจินดา 312-327
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Method เพื่อพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันวิสา พุทจิระ
วันวิสา พุทจิระ, สุเทพ อ่วมเจริญ 328-343
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรไม่แสวงหากำไร กรณีศึกษา: สโมสรโรตารี (ประเทศไทย) ฉัตรชนก โตวัฒนกูร
ฉัตรชนก โตวัฒนกูร, ธีริน วาณิชเสนี 344-361
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สนธิ สถาพร
สนธิ สถาพร, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 362-377
แนวโน้มการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ พัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล
พัทนรันทร์ อินต๊ะวิกุล, พรรณี สุวัตถี 378-395
สมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตุ๊กตา โสภณธรรมคุณ
ตุ๊กตา โสภณธรรมคุณ, พิชญาภา ยืนยาว 396-412

บทปริทัศน์หนังสือ

วิธีการออกแบบและการประเมินผลงานวิจัยทางการศึกษา สายสุดา เตียเจริญ
สายสุดา เตียเจริญ 413-417

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 418-420

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร

รายชื่อกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
รายชื่อ กองบรรณาธิการ 421-422

สารบัญ

สาร สารบัญ
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บท บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ