Vol 8, No 2 (2016)

JULY-DECEMBER 2016

Table of Contents

บทความวิจัยพิเศษ

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทย PDF ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี 1-18

บทความวิจัย

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร 19-35
ผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือนักเรียน แบบการให้คำปรึกษากลุ่มของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล 36-48
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย: ด้านการดูแลสุขภาพจิต นวลฉวี ประเสริฐสุข รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุขและคณะ
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข, อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล, อ.กันยารัตน์ สอาดเย็น 49-61
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อ.เพ็ญสินี กิจค้า
อ.เพ็ญสินี กิจค้า 62-75
การประเมินความความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา
อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา 76-87
สมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เขตภาคกลาง/Competency of Supervisor-teachers for Students as Youth Counselor (YC): Central Region ผศ.กรกฎา นักคิ้ม
ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 88-102
การพัฒนาตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน Development of Management Model Regarding to Sufficient Economic Wisdom Innovation of Folk Philosopher to Reinforce Sustainable Development อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน
อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 103-115
การพัฒนาโมดูลการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นรูปแบบการสอนเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมทรง สุภาพ
สมทรง สุภาพ, บำรุง โตรัตน์ 116-132
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บัณฑิต อนุญาหงษ์
บัณฑิต อนุญาหงษ์, บำรุง โตรัตน์ 133-146
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (Development of Models of Self-Management Capabilities of People with Disabilities for Sustainable Self-Reliance) PDF ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์
ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 147-161
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงดำ เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 162-175
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร, มาเรียม นิลพันธุ์ 176-191
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พีชญาณ์ พานะกิจ
พีชญาณ์ พานะกิจ, มาเรียม นิลพันธุ์ 192-204
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา Untitled ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค
ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค, มาเรียม นิลพันธุ์ 205-218
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ตามรูปแบบการเรียนรู้เบรนเบสต์ด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิติพร ประสบพิชัย
นิติพร ประสบพิชัย, อภินภัศ จิตรกร 219-229
การวิเคราะห์คุณค่าและการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาการทำมีด : กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธัชพร ฤกษ์ฉาย
ธัชพร ฤกษ์ฉาย, ลุยง วีระนาวิน 230-240
การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัฒนา อุปพงษ์
วัฒนา อุปพงษ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 241-255
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จรูญศักดิ์ พุดน้อย
จรูญศักดิ์ พุดน้อย, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 256-269
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา อรุณรุ่ง โยธสิงห์
อรุณรุ่ง โยธสิงห์, สำราญ กำจัดภัย 270-284
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่
ณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่, ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี, กฤษณา คิดดี 285-300
การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ลาวัณย์ เพิ่มสุชรุ่งเรือง
ลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง, พรรณี สุวัตถี 301-317
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ชนชญา สังข์พญา
ชนชญา สังข์พญา, โยธิน ศรีโสภา 318-333
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1Development of Parents' Participation in Educational Management Modelin Schools under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Offic วลัยลักษณ์ โจมไต
วลัยลักษณ์ โจมไต, วัลนิกา ฉลากบาง 334-347
การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นิตยา คะเนนิล
นิตยา คะเนนิล, วาโร เพ็งสวัสดิ์ 348-360
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณัฏฐนันท์ รันชิตโครต
ณัฎฐนันท์ รันชิตโคตร, วันเพ็ญ นันทะศรี 361-371
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม วันเพ็ฐ กลิ่นอ่อน
วันเพ็ญ กลิ่นอ่อน, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 372-385

บทปริทัศน์หนังสือ

ยุทธวิธีสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก: องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการสำหรับแผนการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 386-389

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ 390-391

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
กอง บรรณาธิการ 392

สารบัญ

สาร สารบัญ
สาร บัญ

บทบรรณาธิการ

บท บทบรรณาธิการ
บท บรรณาธิการ