Vol 9, No 1 (2017)

January-June 2017

Table of Contents

บทความวิจัยพิเศษ

การสร้างและการพัฒนา โมเดล/รูปแบบ/แบบจำลอง/ตัวแบบ PDF ชัยวิชิต เชียรชนะ
ชัยวิชิต เชียรชนะ 1-11

บทความวิจัย

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเริง อ่อนสัมพันธุ์
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 12-27
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบดุสิตเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อารีย์ พรหมเล็ก
อารีย์ พรหมเล็ก 28-39
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 40-56
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมจิตรา เรืองศรี
สมจิตรา เรืองศรี, ทวิกา ตั้งประเภา, เยาวภา แสนเขียว 57-71
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พงศ์พันธ์ ศรีเมืองและคณะ
พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อังคณา ธนานุภาพพันธุ์, ทัตเทพ ทวีไทย, โสภณ สระทองมา, นันทวัจน์ ปัญญายศธนาภรณ์ 72-83
รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ส่งเสริม Metacognition ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร Cognitive Peer Coaching Model for Promoting Instructional Competency บุษราคัม ศรีจันทร์
บุษราคัม ศรีจันทร์, สุเทพ อ่วมเจริญ 84-99
การพัฒนาสรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ด้านธุรกิจค้าปลีก The Teaching Competency and Indicators for Learner Profession on Retail Business ทิพอนงค์ กุลเกตุ
ทิพอนงค์ กุลเกตุ, มาเรียม นิลพันธุ์ 100-115
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และคุณลักษณะด้านอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/Curriculum Development of Careers Integration to Enhance Creative Problem Solving Skills and Careers Char สาลินี อุดมผล
สาลินี อุดมผล, มาเรียม นิลพันธุ์ 116-128
การประเมินโครงการค่ายธรรมะพัฒนาทักษะชีวิต ยาเสพติดห่างไกล สร้างสายใยชุมชน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ วัดจันทร์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง THE EVALUATION PROJECT OF BUDDHISM CAMPS TO DEVELOP LIFE SKILLS DRUG FREE AND พระมหาโตนด จำปาทอง
พระมหาโตนด จำปาทอง, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 129-144
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษามือไทย เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานเพื่อการออกแบบทางศิลปะ สำหรับนักศึกษาหูหนวก ระดับปริญญาตรี จรรยา ชัยนาม
จรรยา ชัยนาม, อภินภัศ จิตรกร 145-158
การพัฒนาความสามารถในการดูอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of Critical Viewing Ability by Yonisomanasikarn Approach for The Sixth Grade Students จันจิรา ผึ้งพงษ์
จันจิรา ผึ้งพงษ์, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 159-171
การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉวีวรรณ ท่าไม้สุข
ฉวีวรรณ ท่าไม้สุข, ประเสริฐ มงคล 172-186
การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชูเกียรติ จากใจชน
ชูเกียรติ จากใจชน, พรทิพย์ ไชยโส 187-200
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จงรักษ์ ศรีทิพย์
จงรักษ์ ศรีทิพย์, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 201-215
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 วีระยุทธ ก้อนกั้น
วีระยุทธ ก้อนกั้น, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 216-228
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อพนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อุทัย อินทะนาม
อุทัย อินทะนาม, สำราญ กำจัดภัย 229-242
การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี/Development of Curiosity Instructional Model for Junior High School Student, the Non-Formal and Informal Education Center, Ch ดลชญา ธิติชัยกวิน
ดลชญา - ธิติชัยกวิน, มนตรี แย้มกสิกร 243-256
การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม
ณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 257-270
มาตรฐานความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 Knowledge Standards of Professional School Administrators Affecting Educational Personal Development in Educational Institutio พรกมล ช้างเผือก
พรกมล ช้างเผือก, พิชญาภา ยืนยาว 271-285
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตราฐานความรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทิวา เหล่าปาสี
ทิวา เหล่าปาสี, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 286-298
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม
ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 299-313
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สำเริง สุวาท
สำเริง สุวาท, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 314-328
การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี PDF เง็กไน้ แซ่ลี้
เง็กไน้ แซ่ลี้, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 329-343
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันเพ็ญ แดงเสน
วันเพ็ญ แดงเสน, พิชญาภา ยืนยาว 344-357
การประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมรรถนะพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ภายใต้ระบบพี่เลี้ยงด้วยรูปแบบการประเมิน CIPPIEST An Evaluation of The Training Program on Development of Potential Competency in New Registered Nurse Under Mentoring System by CIPPIEST ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล
ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ 358-371

บทปริทัศน์หนังสือ

บทปริทัศน์หนังสือ PDF
มาเรียม นิลพันธุ์ 372-376

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 377-378

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

สารบัญ

สารบัญ PDF
สารบัญ สารบัญ ง-ฌ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ