ขอบเขตและวัตถุประสงค์

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร การพิจารณาบทความมีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่เกี่ยวข้องโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double-blind peer review) และมีกำหนดออก 6 ฉบับต่อปี ตีพิมพ์ฉบับละ 10-12 บทความ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือที่รู้จักในนามวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

การพิจารณาบทความ

การพิจารณาบทความ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่รับบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่(ยกเว้นเคยเผยแพร่เฉพาะสารสังเขป) หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นหรือวารสารอื่นได้ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้มีสิทธิ์เด็ดขาดในการตัดสินใจตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใต้กรอบนโยบายของกองบรรณาธิการและภายใต้ข้อบังคับตามกฏหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการคัดลอกผลงาน เป็นต้น

หน้าที่ของกองบรรณาธิการ การพิจารณากลั่นกรองบทความของกองบรรณาธิการไม่เปิดเผยผู้เขียนและผู้เชียวชาญแก่กันและกันเพื่อให้การพิจารณามีความเที่ยงตรง กองบรรณาธิการจะปกปิดผู้เขียนและผู้เชียวชาญตลอดขั้นตอนการพิจารณาบทความ บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์กองบรรณาธิการไม่สามารถนำมาอ้างหรือใช้เพื่อการอ้างอิงโดยปราศจากการยินยอมจากผู้เขียน รวมทั้งขอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะเก็บเป็นความลับและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่อยู่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 06 5070 4679 โทรสาร 0 3425 5808

อีเมล์ journals.surdi@gmail.com, sujthai.surdi@outlook.com

งบประมาณและการสนับสนุน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/index

ฉบับย้อนหลัง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/issue/archive

กำหนดออก

ปีละ 6 ฉบับ ในเดือน กุมภาพันธ์, เมษายน, มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม, และธันวาคม

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ISSN 2586 - 8489 (Online)

 

Aims and Scope  

Silpakorn University Journal(SUJ) is a double-blinded peer-reviewed international journal publishing six issues a year by Silpakorn University, Thailand. SUJ is formerly known as ‘Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts in Thai language’. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of study areas among researchers, academics and professors. The journal publishes research articles and review articles that meet the criteria of significance and scientific excellence. Its main objective is to encourage research and disseminate knowledge in all fields related to art and culture, human beings and society. SUJ covers all essential branches of Humanities, Arts and Social Sciences and other disciplines which do not belong or related to Science, Engineering and Health Studies.

Publication decisions 

Publication decisions The SUJ will not accept articles which have been published (except in the form of an abstract) or are being considered for publication by another journal. Papers being considered here should not be submitted to other journals. The editor of the SUJ is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editor may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Duties of editors The editors of the SUJ use a "double-blinded" peer review process where neither the authors nor the reviewers know each other's identity. The editors make all best efforts to protect the identity of author(s) and reviewers throughout the review process. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be quoted or referenced by an editor without the express written consent of the author. Information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

Ownership and management

Address

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office, Sanam Chandra Palace Campus

6 Rachamakha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

Tel. +66 6507 04679  Fax: +66 3425 5808 E-mail: journals.surdi@gmail.com, sujthai.surdi@outlook.com

Sponsors

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office

Sources of Support
Sipakorn University Journal

Website
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/index

Archiving
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/issue/archive

Publishing schedule

Silpakorn University Journal is published six times a year in February, April, June, August, October and December

Silpakorn University Journal (SUJ) ISSN 2586 - 8489 (Online)