บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์                                   

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์                                            

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์                                   

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ กองบรรณาธิการ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์                              

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน                 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช                               

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์        

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานวารสาร

มุกจรินทร์ ภัทรนุภาพร

E-mail: journals.surdi@gmail.com