Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Window ระยะห่างจากขอบบนและซ้ายของกระดาษ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ 1 นิ้ว คอลัมน์เดียว ตัวอักษร ใช้อักษรโบรวาลเลีย นิว (Browallia New)
 • • ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา

  • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา

  • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา

  - รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา

  - คำสำคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความของ

  คำสำคัญเป็นตัวธรรมดา

  • บทความ

  - หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา

  - หัวข้อรอง ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา

  - ข้อความ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา

  - ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น

  • รายละเอียดผู้เขียนบทความ ประกอบด้วย

  - ที่อยู่ ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

 • การอ้างอิง

  1.  การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)

  1.1   การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ชื่อผู้เขียน, ปีพิมพ์ : เลขหน้าที่ปรากฏ” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก โดยเขียนชื่อผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังตัวอย่าง 

  -  โสเกรติสย้ำว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับมาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (Manguel, 2003: 127)

  - Sumalee Weerawong (2009: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้มาสู่ขอนั้น เป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

  1.2 การสัมภาษณ์ อ้างอิง ระบบ นาม-ปี ดังตัวอย่าง 

  “นักข่าวพลเมืองคือเจ้าของปัญหา คนในที่สามารถสื่อสาร เล่าเรื่องราวได้ลึกกว่านักข่าวอาชีพ ไม่เพียงแค่รายงานว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ข่าวพลเมืองคือการสื่อสารผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน พื้นที่ เช่น ภาษาที่หลากหลาย วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งนักข่าวอาชีพไม่มี” (Boonmak, Interview, December 26, 2011)

  หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา  ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

  2.  บรรณานุกรม (Bibliography)

  -  การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association) และเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อให้เป็นสากลและพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในอนาคต โดยเขียนดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังนี้ 

  2.1  หนังสือ

  ชื่อ-สกุลผู้แต่ง.\\(ปีพิมพ์).\\ชื่อหนังสือ.\\ครั้งที่พิมพ์.\\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.

  ตัวอย่าง

  Manguel, A. (2003). A History of Reading (โลกในมือนักอ่าน) (4th ed.; J. Pitpreecha, Trans.). Bangkok: Pickanes Printing Center.

  Weerawong, S. (2009). The Thai Way of Life in Lilit Phra Lor (วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ) (3rd ed.). Bangkok: Sataporn Books.

  Tidd, J., Bessant, J., and Pavitt, K. (2001). Managing innovation ( 2nd ed.). Chichester: John Wiley and Sons. 

  Greenthal, Kathryn, Kozal, Paula M., and Ramirez, Jan Seidler. (1986).  American figurative sculpture in the Museum of Fine Arts, Boston (2nd ed.).  Boston:  Museum of Fine Arts.

  2.2         บทความวารสาร

  ชื่อ-สกุลผู้เขียน.\\(ปี)\\ชื่อบทความ.\\ชื่อวารสาร\ปีที่,\(ฉบับที่)\:\หน้าที่ปรากฏบทความ.

  ตัวอย่าง

  Seng-ging, P. (1985). Works of Art Based on Trailokya (ศิลปกรรมอันเนื่องกับไตรภูมิ). Pajarayasara Magazine, 12(2): 113-122

  Shani, A., Sena, J., and Olin, T. (2003). Knowledge Management and New Product Development: A Study of Two Companies. European Journal of Innovation Management, 6(3): 137-149. 

  2.3  วิทยานิพนธ์

  ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.\\(ปีการศึกษา).\\ชื่อวิทยานิพนธ์.\\ระดับปริญญา\สาขาวิชาหรือภาควิชา\คณะ\มหาวิทยาลัย.

  ตัวอย่าง

  Amatayakul, P. (2004). The Migration of Shan people into Chiang Mai Province (การ ย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่). Master’s dissertation, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 

  Suntivutimetee, W. (2002). Tai Yai identity at Thai – Burma border Case study: Piang Luang Village Amphoe Viang Hang, Chiang Mai (กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทาง ชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียง แห่งจังหวัดเชียงใหม่). Master’s dissertation, Thammasat University, Bangkok, Thailand. 

  2.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

  2.4.1  หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

  ชื่อผู้เขียน.\\(ปีที่พิมพ์)\\ชื่อเรื่อง.\\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\\สืบค้นเมื่อ\\วัน\เดือน\ปี.\\จาก\แหล่งข้อมูลหรือ URL

  ตัวอย่าง

  Ho-pai-san, S. (2552). Innovation and Application of Technology for Education in New Millenium: Case of Instructional Management through Web (นวัตกรรมและการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน สหัสวรรษใหม่ : กรณีการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บ (Web-Based Instruction: WBI)). [Online]. Retrieved May 1, 2010 from http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.

  De Huff, E. W.  (2009).  Taytay’s tales: traditional Pueblo Indian tales. [Online].  Retrieved January 8, 2010.  from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html.

  2.4.2    บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

  Author, A. A., & Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article. \\ Title of Journal \\ volume (number) : pages. \\ [Online]. \\ Retrieved …month date, year. \\ from….source or URL….

  ตัวอย่าง

  Kenneth, I. A.  (2000).  A Buddhist response to the nature of human rights.  Journal of Buddhist Ethics 8(3): 13-15. [Online].  Retrieved March 2, 2009.  from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.

  Webb, S. L.  (1998).  Dealing with sexual harassment.  Small Business Reports 17(5): 11-14.  [Online].  Retrieved January 15, 2005.  from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.

  2.4.3    ฐานข้อมูล

  Beckenbach, F. and Daskalakis, M.  (2009).  Invention and innovation as creative problem solving activities: A contribution to evolutionary microeconomics. [Online]. Retrieved September 12, 2009.  from http:www.wiwi.uniaugsburg.de/vwl/hanusch/emaee/papers/Beckenbach_neu.pdf.

  2.5 การสัมภาษณ์ 

  ชื่อผู้สัมภาษณ์, ตำแหน่งหน้าที่. สัมภาษณ์, เดือน วัน ปีที่สัมภาษณ์. 

  ตัวอย่าง

  Boonmak, U., ThaiPBS citizen journalist in Ubon Ratchathani. Interview, December 26, 2011.

 • กรอกเอกสารส่งบทความเข้าตีพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร)

  ขอให้ท่านแนบไฟล์เอกสารที่กรอกแล้วในขั้นตอนถัดไป (Upload Submission) หรือส่งเอกสารแยกต่างหากมาที่อีเมล์ของบรรณาธิการจัดการ  (่journals.surdi@gmail.com)

Author Guidelines

Author Guideline

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.