ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2017-07-25

บัดนี้ทางวารสารขอแจ้งอัตราค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ อัตราค่าตีพิมพ์ บทความละ 3,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร (เมื่อได้รับการ Accepted แล้ว) และได้ปรับชื่อใหม่เป็น "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ตั้งแต่ ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : journals.surdi@gmail.com  โทร. 065-0704679, 034-255808