ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2017-07-25

    ตามที่ได้มีประกาศจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับบุคคลภายนอก จำนวน 2 ฉบับ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ในอัตราบทความละ 3,000 บาท วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ในอัตราบทความละ 2,000 บาท และ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ทางวารสารขอแจ้งอัตราค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

1.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
      อัตราค่าตีพิมพ์ บทความละ 3,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร (เมื่อได้รับการ Accepted แล้ว) และได้ปรับชื่อใหม่เป็น "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ตั้งแต่ ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป
2.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
      ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Humanities, Arts and Social Sciences Studies" ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป
3.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Science, Engineering and Health Studies" ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.journal.su.ac.th/announce(25-07-60).pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : journals.surdi@gmail.com  โทร. 065-0704679, 034-255808