การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  • พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2) เพื่อทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 26 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ค่าสถิติ  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตร  มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรโดย  ผลการประเมินความแตกต่างของคะแนนความรู้หลังเข้ารับฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเข้ารับ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช อยู่ในระดับมาก ฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับฝึกอบรมที่มีต่อการ

The objectives of the research were to: 1) develop a training course on low-cost solar dryer for crop production technology students, 2) examine the results of the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students, and 3) to survey students’ satisfaction with the training course. The samples of the research were 26 students in the crop production technology program of the Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, derived from the simple random sampling technique. This experimental research employed a one group pretest – posttest design. Research instruments comprised the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students, the evaluation form for the relevancy and appropriateness of training course, the satisfaction evaluation form, the pre-test and the post-test. Data analysis involved the use of the following statistical measures: percentage, mean, standard deviation and dependent t-test. The results were as follows: 1) experts’ evaluation of the program’s relevancy and appropriateness ranked at the high level, 2) the test scores after the training was statistically significantly higher at the 0.01 significance level, and 3) the participants’ satisfaction with the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students was at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-04-30