การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (The development of the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students)

  • พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ Phisit Suvarnaphaet คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (at Faculty of Animal Science and Agricultural Technology,Silpakorn University)
  • กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ Kataya Suvarnaphaet คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (at Faculty of Animal Science and Agricultural Technology,Silpakorn University)
Keywords: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, Training course, Solar dryer

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2) เพื่อทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 26 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ค่าสถิติ  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตร  มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรโดย  ผลการประเมินความแตกต่างของคะแนนความรู้หลังเข้ารับฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเข้ารับ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เพื่อการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช อยู่ในระดับมาก ฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับฝึกอบรมที่มีต่อการ

The objectives of the research were to: 1) develop a training course on low-cost solar dryer for crop production technology students, 2) examine the results of the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students, and 3) to survey students’ satisfaction with the training course. The samples of the research were 26 students in the crop production technology program of the Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, derived from the simple random sampling technique. This experimental research employed a one group pretest – posttest design. Research instruments comprised the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students, the evaluation form for the relevancy and appropriateness of training course, the satisfaction evaluation form, the pre-test and the post-test. Data analysis involved the use of the following statistical measures: percentage, mean, standard deviation and dependent t-test. The results were as follows: 1) experts’ evaluation of the program’s relevancy and appropriateness ranked at the high level, 2) the test scores after the training was statistically significantly higher at the 0.01 significance level, and 3) the participants’ satisfaction with the training course on low-cost solar dryer for crop production technology students was at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Faculty of Animal Science and Agricultural Technology. (2012). Bachelor of Science Program in crop production technology (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช). Silpakorn University.

Koetrop, A., Thongphae, W., & Nanthamanop, W. (2016). The Development of Curriculum on Organic Agriculture Vegetables with Soilless CultureSystem for Secondary School Students (การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักเกษตรอินทรีย์แบบไร้ดินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น). In Proceedings of The 7th Academic Meeting National and International Conference. SSRU2016, 1(1), 876-887.

Kositchaivat, S. (2013). Development of an English Camp Training Program to Enhance English Speaking Skills, English Camp Activity Knowledge and Social Skills for English Major Students, Faculty of Education, Silpakorn University (การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษความรู้ด้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคมสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). Veridian E-Journal, 6(1), 430-447.

Paiwithayasiritham, C., Makmee, P., & Mingsiritham, K. (2013). Development of a training program for basic education school teachers on developing the higher level learning assessment methods (การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน).Veridian E-Journal, 6(1), 448-456.

Raksasisi, B., & V. Suvarnaphaet, P. (2014). Performance of a low-cost direct passive solar dryer for Jerusalem Artichoke, Curcuma White and Sago Palm drying: case study of Nakhon Ratchasima province, Thailand.Khon Kaen Agriculture journal 42(4), 271-274.

Saiyot, L.& Saiyot, A. (1995). Research Techniques in Education (เทคนิควิจัยทางการศึกษา). Bangkok: Suwiriyasan

Suvarnaphaet, P. (2014a). A new invention of Low-Cost Direct Passive Solar Dryer (โครงงาน: สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำ).In Proceedings of the 7th Thailand Renewable Energy for Community

Conference. 12-14November 2014, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Prachuap Khiri Khan, Thailand.

Suvarnaphaet, P. (2014b). Performance of A Low-Cost Direct Passive Solar Dryer for Pineapple Drying: Case Study of Cha-am District, Petchaburi Province,Thailand, In the Proceedings of the 5th Rajamangala University of Technology International Conference Agricultural and Food Industry, 605–609.

Utharanan, S. (1989). Fundamental principle of curriculum development (พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร). Bangkok: Mitsayam.
Published
2018-04-30