อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการพนัน (กาสิโน) : โรคติดการพนัน

  • วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Abstract

ธุรกิจกาสิโนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายประเทศให้เปิดดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน
ผลกระทบด้านลบทางสังคมของธุรกิจกาสิโน โดยเฉพาะปัญหาติดการพนันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ปัญหาในสังคมและประเทศชาติในด้านอื่นๆ  เช่น ปัญหาครอบครัว การกระทำผิดกฎหมาย อาชญากรรม คอรัปชั่น ความเสียหายในหน้าที่การงาน การด้อยประสิทธิภาพในการทำงานและปัญหาหนี้สิน เป็นต้น ส่งผลทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาข้างต้นและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ติดการพนันได้รู้ตนเองและปรับพฤติกรรมการติดการพนันตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นหรือระยะที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาให้หายจากการติดการพนัน จึงได้มีการพัฒนาการประเมินผู้ติด การพนันโดยการใช้แบบประเมินซึ่งแบบประเมินที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมีอยู่ 3 แบบ ประกอบด้วย 1. คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตของสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 2. แบบประเมิน The South Oaks Gambling Screen (SOGS)  3. แบบประเมิน Problem Gambling Severity Index (PGSI) จากการพิจารณาการแบ่งดัชนีชี้วัดจากแบบประเมินทั้ง 3 แบบ พบว่า ข้อคำถามในแบบประเมินให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงิน (money issues) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสูญเสียการยับยั้งชั่งใจ (loss of control) การรับรู้ปัญหาตนเอง (problem recognition) ผลกระทบต่อคนรอบข้างและสังคม (social consequences) การกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืน (chasing) การโกหกเรื่องการพนัน (lying) ผลกระทบต่อตนเอง (personal consequences) การเพิ่มปริมาณเงินเพื่อความตื่นเต้น (tolerance)  อาการหงุดหงิดเมื่อลดการเล่นการพนัน (withdrawal) การหมกมุ่นเรื่องการพนัน (preoccupation) การหลีกหนีปัญหา (escape) ตามลำดับ

Casino industry is promoted and supported by government in many countries as a source of revenue and for the purpose of economic development. Meanwhile, it also has negative effect on society in the form of problem gambling which leads to many social problems such as family issue, illegal act, crime, corruption, career inefficiency and debts. These have a negative effect on the growth of country’s economy. In order to help prevent and solve this problem, many tools are developed to assist people who have gambling disorder to recognize and modify their behaviors at an early stage and during the period of treatment. Three widely known instruments are used to aid identification and evaluation of gambling disorder: 1. DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2.The South Oaks Gambling Screen (SOGS) 3. Problem Gambling Severity Index (PGSI). After analyzing indicators in these three diagnostic questionnaires, it is found that they place most importance on money issues, loss of control, problem recognition, social consequences, chasing, lying, personal consequences, tolerances, withdrawal, preoccupation and escape, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-04-30