กระบวนการเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้สำเร็จ ของเยาวชนไทย

  • ชไมพร กาญจนกิจสกุล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษากระบวนการเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้สำเร็จของเยาวชนไทย ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการติดและเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้สำเร็จเมื่อขณะเป็นเยาวชน คือ อายุ 15-24 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ มีนาคม 2555-กรกฎาคม 2556 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักไปเรื่อยๆ จนกว่าข้อมูลนิ่งหรือข้อมูลอิ่มตัว โดยอาศัยแนวคำถามการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือวิจัย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผลการศึกษา พบว่า ในกระบวนการเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้สำเร็จนั้น เยาวชนมีวิธีการจัดการ ใน 2 ส่วนสำคัญคือ 1) วิธีการจัดการกับอาการติดเกม ได้แก่ การหักดิบ การลดจำนวนชั่วโมงการเล่น การกำหนดวันสุดท้ายของการเล่น และการมีกิจกรรมใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเล่นเกม และ 2) วิธีการจัดการกับการกลับไปติดเกมซ้ำ ได้แก่ การคิดถึงผลด้านบวกของการเลิกติดเกมได้สำเร็จ ความพยายามในการข่มความอยากภายในตน และการมีทักษะในการปฏิเสธ ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเลิกติดเกมได้สำเร็จ ได้แก่ เพื่อนในสังคมเกมออนไลน์ คะแนน/ทรัพย์สมบัติจำนวนมากในเกม เพื่อนในสังคมร้านเกม และความสนุก/ความน่าสนใจของเกม  และปัจจัยที่เอื้อต่อการเลิกติดเกมได้สำเร็จ ได้แก่ ความสามารถบังคับใจตัวเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเล่นเกม

The objectives of this study is to investigate Thai youths’ successful online computer game addiction cessation. Key informants were persons aged 20 or older who have experiences in online computer gaming addiction while they were 15 to 24 years old and have recently successful cessation. Data collection was from early in March, 2012 until late in July, 2013. In-depth interviewing was conducted to the informants over time until findings reached a saturation point, resulting the total of 15 cases. Data were analyzed, using content analysis. The results showed that successful cessation methods can be divided into two parts. 1) The methods for dealing with addiction were sudden termination, reducing hours for playing, setting the last date for playing, and substituting game playing with new activities. 2) The methods for dealing with relapse were thinking about positive outcomes of successful cessation of game addiction, controlling one’s desires, and assertive skills.  In terms of impediments, the crucial factors were friends in online game society, high scores or treasures in the game, friends in computer game shop, and game appeal.  Facilitating factors in successful cessation were ability of self-control, family support, and living in an environment that hinders gaming.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-04-30