Return to Article Details อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิสระในการใช้งาน การไหลลื่น ความไว้วางใจระหว่างสมาชิก และความภักดีของลูกค้าที่ใช้เฟซบุ๊ก (The influence of social network site identity, active control, flow, trust in members and customer loyalty of facebook users ) Download Download PDF