การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังคุณภาพการบริการระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • ดวงใจ จันทร์ดาแสง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อการให้บริการของบริษัทโอสถสภา จำกัด 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นผู้ประกอบการค้าปลีกต่อการให้บริการขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกส์ 3) เพื่อศึกษาปัญหาในการให้บริการด้านต่างๆ และข้อคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการระบบโลจิสติกส์ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) โดยศึกษาวิจัยกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกที่รับบริการขนส่งสินค้าของบริษัทโอสถสภา จำกัด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 387 ราย ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็น ด้านคุณภาพบริการระบบโลจิสติกส์ ของบริษัท โอสถสภา อยู่ในระดับดีที่สุด โดยสรุปจากความคิดเห็นในด้านต่างๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้  1) ด้านปริมาณสินค้าที่สั่งมีความถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.07  2) ด้านความเชื่อถือในคุณภาพบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.80  3) ด้านเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.75  4) ด้านความสะดวก  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.54 5) ด้านบริการเพิ่มคุณค่าสินค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.45  และ 6) ด้านการสื่อสารกับฝ่ายจัดส่งสินค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.41 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน  อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำธุรกิจค้าปลีก  จะมีความเห็นต่อคุณภาพบริการระบบ  โลจิสติกส์ผู้ประกอบการค้าปลีก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

The research aims 1) to study the attitudes of the retail entrepreneurs toward the services provided by Osotspa Co., Ltd., 2) to study the opinions of the retail entrepreneurs toward the logistic system services, 3) study the problems in the services and opinions in order to provide the solutions in the logistic system services.  This study is a survey research focusing on the retail entrepreneurs gained the freight service from Osotspa Co., Ltd.  The data collection is accomplished by the questionnaires on 387 samples.  The results show that the opinions on the quality of the logistic system services from Osotspa Co., Ltd. are at the highest level that can be respectively described by each aspect as followed : 1) The accurate quantity of the goods orders is at the high level with the average value at 4.07, 2) The reliability on the service quality is at the high level with the average value at 3.80, 3) The speed of delivery is at the high level with the average value at 3.75, 4) The convenience of gaining services is at the high level with the average value at 3.54, 5) The satisfaction on the service quality is at the high level with the average value at 3.45, and 6) The communication with the delivery department is at the high level with the average value at 3.41.  According to the hypothesis test, it is found that the samplings with such the different personal factors as gender, age, marital status, educational background, and career experience have the opinions toward the logistic system services undifferently with the statistically significant level at 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-04-30