โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (Knowledge structure of research for the southern of Thailand development with problems and needs of people in southern provinces groups)

  • นวพล แก้วสุวรรณ (Nawapon Kewsuwun) tn.kewsuwun@hotmail.com
  • กันยารัตน์ เควียเซ่น (Kanyarat Kwiecien) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University)
  • ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น (Chumchit Sae-Chan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University
Keywords: โครงสร้างความรู้, งานวิจัยเพื่อการพัฒนา, สภาพปัญหา, ความต้องการ, กลุ่มจังหวัดภาคใต้, Knowledge Structure, Research for the Southern of Thailand development, Problems, Needs, Southern provinces groups

Abstract

          บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล และจัดโครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2551 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ทำการเผยแพร่และปรากฏในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย จำนวน 2,187 เรื่อง จาก 78 หน่วยงาน เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างงานวิจัย กับสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 3 กลุ่ม ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และดำเนินตามหลักการจัดระบบความรู้ (knowledge organization) โดยเลือกใช้แนวทางกระบวนการจัดหมวดหมู่ (classification approach) ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างความรู้ (knowledge structure) ประกอบด้วย 2 ชุดความรู้ (domain) 14 หมวดใหญ่ (classes) 108 แนวคิดหลัก (concept) และ 232 แนวคิดย่อย (sub-concept)

          1) ชุดความรู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดความรู้ประเด็นวิจัย (research aspects domain) และชุดความรู้งานวิจัย (research work domain)

          2) ชุดความรู้ประเด็นวิจัย (research aspects domain) หมายถึง ชุดความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 11 หมวดใหญ่ ภายใต้หมวดใหญ่ ประกอบด้วย 82 แนวคิดหลัก และภายใต้แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 120 แนวคิดย่อย

          3) ชุดความรู้งานวิจัย (research work domain) หมายถึง ชุดความรู้ที่เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1) เอกสารงานวิจัย 2) ข้อมูลพื้นฐาน 3) ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หมวดใหญ่ ประกอบด้วย 26 แนวคิดหลัก และภายใต้แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 112 แนวคิดย่อย

          This article represents findings from information synthesizing and knowledge structuring of research for the development of the southern region in the past 10 years from January 2007 to December 2017 published on TNRR and ThaiLIS, totaling 2,187 research projects from 78 organizations. The objective is to study the congruency between the research projects and the problems, needs and solutions of people in 3 southern provinces.This research focused on cases which resolved the problems properly. This research employed qualitative method using content analysis and followed knowledge organization procedure using classification approach. It found that knowledge structure consists of 2 domains, 14 classes, 108 concepts, and 232 sub-concepts as follows;

          1) 2 domains comprised research aspects domain and research work domain.

          2) Research aspects domain is a set of knowledge related to problems and needs of people in southern provinces and consists of 11 classes, 82 concepts in each class, and 120 sub-concepts in each concept.

          3) Research work domain is a set of knowledge related to the southern development research context which consists of 3 classes: 1) research papers, 2) basic information, and 3) other related information. In each class, there are 26 concepts and 112 sub-concepts in each concept.

References

Bank of Thailand. (2016). Southern Economic Structure (โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้). Bangkok: Bank of Thailand.

Boonprasert, Uthai. (1999). Action Research (การวิจัยเชิงปฏิบัติการ). Office of the Education Council. Bangkok: Thailand.

Chan, L.M. (1985). Cataloging and classification: an introduction. New York: McGraw-Hill Book.

Chan-o-cha, Prayut. (2017). Thailand Moving 4.0 (การขับเคลื่อน Thailand 4.0). Bangkok: Public Relations and Publications Bureau, Prime Minister's Secretariat Government House. [Online]. Retrieved on August 29, 2017 from https://thaigov.go.th/news/contents/details/3981

Nancy J. Williamson and Clare Beghtol. (2003). Knowledge Organization and Classification in International Information Retrieval. New York: Routledge.

National Research Council of Thailand. (2017). Thai National Research Repository: TNRR (ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย). [Online]. Retrieved on June 14, 2017 from https://nrct.go.th/

Office of the National Economics and Social Development Board. (2011).National Economic and Social Development Plan No. 11 B.E. 2012-2016 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559). [Online]. Retrieved on July 9, 2017 from https://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/main.php?filename=develop_issue

Office of Southern Andaman administration. (2017). Plan of the Southern Andaman Provinces Group Development Strategy BE 2017 – 2021 (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564). [Online]. Retrieved on July 9, 2017 from https://osmsouth-w.moi.go.th/submenu.php?page=162&l=th, Thailand.

Office of Southern Gulf Coast administration. (2017). Plan of the Southern Gulf Coast Provinces Group Development Strategy BE 2017 – 2021 (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย. 2561-2564). [Online]. Retrieved on July 9, 2017 from https://osmsouth-e.moi.go.th/index_detail.php?field=dog_id&keyword=plan&pg=download&menu_name=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5

Public Relations and Publications Bureau, Prime Minister's Secretariat Government House. (2015). Driving the economy in the southern (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคใต้). [Online]. Retrieved on August 29, 2015 from https://prd.go.th/main.php?filename=index_2015

Srirai, Samret. (2011). Research in the Southern Border Provinces (งานวิจัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้). [Online]. Retrieved on August 29, 2017 from https://news.voicetv.co.th/thailand/18379.html

Thai Customs, Immigration Office of Southern. (2016). Labor statistics and the entrance and exit of foreigners (ข้อมูลสถิติแรงงาน และการเข้าออกของคนต่างชาติ). [Online]. Retrieved on October 29, 2016 from https://www.immigration.go.th/immigration_stats

Thai Library Network. (2017). Research in Southern Thailand (งานวิจัยในภาคใต้). [Online]. Retrieved on August 28, 2017 from https://tdc.thailis.or.th/tdc/

Thai National Research. (2017). Research in Southern Thailand (งานวิจัยในภาคใต้). [Online]. Retrieved on August 28, 2017 from https://www.tnrr.in.th/

Tourism Authority of Thailand. (2017). Attractions of Thailand (สถานที่ท่องเที่ยว). [Online]. Retrieved on August 29, 2017 from https://thai.tourismthailand.org/

Hjorland, B. (1994). Nine principles of knowledge organization. [Online]. Retrieved on December 1, 2017, from https://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/106195
Published
2019-02-22
Section
บทความประจำฉบับ