Return to Article Details การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจซื้อของนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย (The Affect of creative marketing and content advertising of purchase intention of Chinese, Japanese, South Korean Tourists’ Generation Y) Download Download PDF