อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: แนวคิด และการประยุกต์ (The influence of transformational leadership on corporate social responsibility: Concept and application)

  • สานิตย์ หนูนิล (Sanit Noonin) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University)
Keywords: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, Transformational Leadership, Corporate Social Responsibility

Abstract

          ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นประเด็นที่องค์กรในปัจจุบันต้องหันมาให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้น ปัจจุบันยังเกิดกระแสเรียกร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้องค์กรต้องหันมารับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้   ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งต่อองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย โดยการดำเนินงานด้านความรับผิดต่อสังคมขององค์กรจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านความพร้อมของทรัพยากรองค์กร รวมทั้ง ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เนื่องจากคุณลักษณะที่สำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ คุณลักษณะด้านการมีอิทธิพลทางความคิด ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุ้นให้เกิดปัญญา และด้านการให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจก ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิผลต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น บทความนี้ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป

          Corporate social responsibility (CSR) is an important issue that organizations must address at present. Since the operation of organizations has both direct and indirect impact on society and the environment, nowadays there are increasing demands from various stakeholders for organizations to take social responsibility seriously. CSR has a positive impact on stakeholders, as well as on organizations. However, whether the operation of CSR can be successful or not depends on both internal and external organizational factors. The analysis of related literature shows that the internal factors affecting the success of CSR are corporate policies, organizational management, readiness of organizational resources and transformational leadership. Transformational leadership is a key factor affecting an organization's CSR operations because the key features of transformational leadership, namely, idealized influence, motivation and inspiration, intellectual stimulation and individualized consideration, are also involved and influential in the success of a CSR operation. This article aims to provide an overview of the relationship between transformational leadership and CSR for academic purposes, which can be applied for CSR implementation in achieve sustainable success.

References

Barney, J. B. (1991). Firm resource and sustained competitive advantage. Journal of Management,
17(1): 99-120.

Barney, J. B., Ketchen, J. D. Jr. & Wright, M. (2011). The Future of Resource-Based Theory:
Revitalization or Decline?. Journal of Management, 37(5): 1299-1315.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). The implications of transactional and transformational leadership
for individual, team and organizational development. Research in Organizational Change and Development,
(4): 231-272.

Bennis, W. G. & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking change. New York: Harper & Row.

Danthamrongkul, Wittaya. (2003). Management (การบริหาร). Bangkok: Thirdwave Education Co., Ltd.
Du, S., Swaen, V. and Sen, S. (2013). The Roles of Leadership Styles in Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 114(1): 155-196.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. MA: Pitman.

Groves, K. and LaRocca, M. (2011). An empirical study of leader ethical values, transformational and
transactional leadership, and follower attitudes toward corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 103(4): 511-528.

Ismail, M., Ibnu, M., Mohd, K., Mohd., R. Roziah, A. and Rasdi M. (2014). Orientation, attitude, and competency as predictors of manager’s role of CSR-implementing companies in Malaysia. European Journal of Training and Development, 38(5): 415-435.

International Organization for Standardization. Social Responsibility. (2016). [Online]. Retrieved
February 12, 2017. from https://isotc.iso.org/ livelink/livelink/ fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html

Iszatt-White, M. and Sauanders, C. (2014). Leadership. Oxford: Oxford Press.
Kakabadse, N. K., Kakabadse, A. P. and Lee-Davies, L. (2009). CSR leaders road-map. Corporate Governance, 9(1): 50-57.

Kecharananta, Nattaphan. (2009). Strategic management (การจัดการเชิงกลยุทธ์). Bangkok: Se-Ed.

Kotler, P. and Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Koolkrong, Udomsak. (2010). Transformational Leadership and Corporate Social Responsibility of School Administrators (ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา). [Master's thesis]. Department of Educational Administration, Graduate School, Silpakorn University.
Lawrence, A. T. and Webber, J. (2008). Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy. 12th ed.
New York: McGraw-Hill Irwin.

Robertson, J. L. and Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders’ influence on employees’
pro-environmental behaviors. Journal of Organizational Behavior, 34(2): 176-194.

Social Responsibility Center. (2015). CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม). [Online]. Retrieved February 12, 2017. from https://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/linkLaws_Regulations/CSR.aspx

Thaipat Institute. (2008). Thai Corporate Social Responsibility. [Online]. Retrieved February 10, 2017. from https://thaicsr.blogspot.com/2008/01/blog-post_07.html

Tongkachok, Teeraporn. and Chaikeaw, Akom. (2013). The Factors Influencing Corporate Social Responsibility of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. (ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย). Journal of Management Sciences, 30(1): 23-50.

Tuan, T. L. (2012). Corporate social responsibility, leadership, and brand equity in healthcare service. Social Responsibility Journal, 8(3): 347-362.

Waldman, D. A., Siegel, S. D. and Javidan, M. (2006). Components of CEO Transformational Leadership and Corporate Social Responsibility. Journal of Management Studies, 43(8): 1703-1725.

Yodprudtikan, Pipat. (2012). CSR and Sustainable Development (CSR กับการพัฒนาที่ยั่งยืน). Sukhothai Thammathirat Journal of Economics, 6(2): 1-10.

Young, G., Smith, K. G., Grimm, C. M. and Simon, D. (2000). Multimarket contact and resource dissimilarity: A competitive dynamics perspective. Journal of Management, 26(6): 1217-1236.
Published
2019-02-22