วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
อยู่ในฐานข้อมูล TCI และถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล
ASEAN Citation Index (ACI)