เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

2017-07-25

    ตามที่ได้มีประกาศจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับบุคคลภายนอก จำนวน 2 ฉบับ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ในอัตราบทความละ 3,000 บาท วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ในอัตราบทความละ 2,000 บาท และ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ทางวารสารขอแจ้งอัตราค่าตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

1.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
      อัตราค่าตีพิมพ์ บทความละ 3,000 บาท สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร (เมื่อได้รับการ Accepted แล้ว) และได้ปรับชื่อใหม่เป็น "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ตั้งแต่ ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป
2.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
      ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Humanities, Arts and Social Sciences Studies" ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป
3.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      ไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Science, Engineering and Health Studies" ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.journal.su.ac.th/announce(25-07-60).pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : journals.surdi@gmail.com  โทร. 065-0704679, 034-255808

Vol 38 No 2 (2561): ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ.2561

Published: 2018-04-30

ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กนก รุ่งกีรติกุล, ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ, รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล, วันชัย สีลพัทธ์กุล, หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์

63-87

View All Issues

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
อยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล
ASEAN Citation Index (ACI)