สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุน การเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของวารสารเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคม และประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดออกเล่ม 
ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) 

Vol 9 No 18 (2017): วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Published: 2018-05-10

การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (THE FACTOR ANALYSIS OF WITHOUT BELLY SCHOOL PROTOTYPE OF PATUMWAN DEMONSTATION SCHOOL)

ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, คณาภรณ์ รัศมีมารีย์, ชวลิต ศรีคำ, อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม, โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร, สุพัตรา พรหมเรนทร์, สรศักดิ์ สิงหฤกษ์, นิรณี อุทโยชาติ, กัญจน์ณัฎฐ์ ตะเภาพงษ์, ดวงกมล เจียมเงิน, พิชญ์นิตา สองสนู, อมรเทพ ทัศนสุวรรณ, วิทวัส ปิงเมือง, รตาลลิลล์ แก้วปาน, ชัยณรงค์ แย้มขจร

34-45

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการใช้น้ำมันทอดอาหาร : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (FOOD CONSUMPTION AND THE USE OF COOKING OIL FOR DEEP FRYING : A CASE STUDY OF SI-CHANG ISLAND, CHONBURI PROVINCE)

บวร ทรัพย์สิงห์, วิชยา โกมินทร์, ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล, วิทยา กุลสมบูรณ์, วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทรw

72-83

View All Issues