การจัดการทางการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์

รุจเรศน์ ชูชิต

Abstract


วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาการจัดการทางการเงิน และประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์จำแนกตามลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบล  และ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทางการเงินกับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ ประชากร คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ จำนวน 363 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 192 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง มีการบริหารด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน มากที่สุดรองลงมาคือ การควบคุมและตรวจสอบภายใน การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหารสินทรัพย์  การวางแผนงบประมาณ และการคำนวณต้นทุนผลผลิต สำหรับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานคลังด้านการบริหารการเงินการคลังมากที่สุด รองลงมาคือ  การจัดเก็บรายรับ การกำหนดกรอบการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใน และการวางแผนการใช้จ่าย 2) ลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขนาดขององค์การที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน 3) การจัดการทางการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง,      การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ และการควบคุมและตรวจสอบภายในเท่านั้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

Keywords


องค์การบริหารส่วนตำบล / การจัดการทางการเงิน / ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังCopyright (c) 2014 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.