สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

Vol 25 No 1 (2019): January-March

Published: 2019-03-06

Guidelines of Business Administration on Buddhist Ethics

สมชาย เบ็ญจวรรณ์

1-15

A Comparative Study of Preparation of Laws and Regulations for Transport of Dangerous Goods in CLMVT Countries of Greater Mekong Sub-Region (GMS)

นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์, สหัสชัย มหาวีระ, การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์, ธิดา กมลรุ่งเรือง

16-25

Environmental and Social Return on Investment of Community Biomass Briquettes System

ประพิธาริ์ ธนารักษ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ

41-54

Knowledge Management on Local Wisdoms : Case Study of OTOP of Ban Muanghorm Textile, Wangthong District, Phitsanulok Province

บุษบา หินเธาว์, ยรรยงวรกร ทองแย้ม

55-64

A Series of Digital Art Activities to Enhance Creativity for the Hearing Impaired People

ทักษิณา พรบุณยาพงศ์, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, อำไพ ตีรณสาร

65-82

A Survey of Needs in Library and Information Science Program

ฟ้า วิไลขำ, ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

96-106

Factors Affecting Tourists’ Behavior Towards Shopping in Mae Sot Special Economic Zone, Tak Province

เจนจิรา ฝั้นเต็ม, สุริยา ส้มจันทร์, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, สมยศ โอ่งเคลือบ, สุพัฒนา หอมบุปผา

134-149

Salient Themes in Thai Literature as a Template for Development of Self-Management Skills in Upper Secondary School Students in Bangkok Metropolis

พริ้มเพราวดี หันตรา, อัญชลี จันทาโภ, วิศนี ศิลตระกูล

150-158

The Integration of a Treatment for Menopause Using Thai Medicine and Applied Thai Traditional Medicine, Prapokklao Hospital Chanthaburi Province

สุรัสวดี สินวัต, โฆสิต แพงสร้อย, ศาสตรา เหล่าอรรคะ

159-169

The Research and Development of Local Fabric Products of the Native Weving Ban Kut Du Groups in Nong Bua Lam Phu Province

ภูมินทร์ แสนเจริญสุข, ภัทรธิรา ผลงาม

186-201

View All Issues

Indexed in tci