สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

Vol 24 No Special (2018): January-April

Published: 2019-09-05

Leadership for the local drive to Globalization

ธนพร บัวรอด, นิชภา โมราถบ, อิสสราพร อ่อนบุญ

10-21

Media Literacy in Social Media

พัชราภา เอื้ออมรวนิช

22-30

Study of Mangkla Dance in Pichai, Uttaradit Province

กณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์, บัญชา ศรชัย, ณัฐพัชร์ มหายศนันท์, พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์, ธีระพงษ์ ทัพอาจ, อุษณีย์ เขนยทิพย์

31-41

Factors Affecting Risk Behaviors of Higher Education Students in the Lower Northeastern Region

สมบูรณ์ ตันยะ, กิตติ วงษ์ชวลิตกุล

66-74

Developing Activities for Development the Life Quality of the Elderly based on the Principles of Sufficiency Economy in Khonthee Subdistrict, Amphur Muang, Kamphaeng Phet

ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, วีรวรรณ แจ้งโม้, นงลักษณ์ จิ๋วจู, ประพัสสร บัวเผื่อน, ชูเกียรติ เนื้อไม้

75-85

Factors affecting Learning Achievement of Students in Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University

ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, สมชัย วงษ์นายะ

103-114

Causes of Undergraduate Student Dropout at Kamphaeng Phet Rajabhat University

อมรา ครองแก้ว, เพ็ญศรี จันทร์อินทร์, น้ำพัก ข่ายทอง, ผดุงพร พันธ์พืช, ชุลีพร แสงสุวรรณ์, กนกกร ทองคำ

136-145

Determinants of Chinese Tourists’ Decision-making in Selecting Tourist Attractions in Chiang Mai Province

หลี เฉิงฉวย, บุญฑวรรณ วิงวอน

153-165

View All Issues

Indexed in tci