Published: 2013-04-18

การจัดการความรู้ในองค์กรสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รัศมี ทองเกิด, ปกรณ์ สุพันธ์, จักรพันธ์ โสมะเกษตริน, จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์

111-123