วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 24, No 1 (2006): January - April

Table of Contents

งานวิจัย (Technical or research paper)

ผลของการเตรียมดินวิธีต่าง ๆ ต่อชนิดมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ในประเทศไทย pdf
วัฒนะ วัฒนานนท์, เสาวรี ตังสกุล, สมพงษ์ กาทอง, สมเจตน์ จันทวัฒน์, นพศูล สมุทรทอง, ไรน์ฮาร์ด เฮาเลอร์ 2
โครงสร้างดอก เพศดอก และการติดผลของสะตอ (Parkia speciosa Hassk.) pdf
สุคนธ์ วงศ์ชนะ, วิจิตต์ วรรณชิต, สาระ บำรุงศรี 19