วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

Vol 35 No 3 (2017): September - December

Published: 2018-06-19

ความหลากหลายของชนิดไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย

พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, วิมลวรรณ โชติวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล

243-257

การปรับปรุงพันธุ์เห็ดภูฏานลูกผสมสายพันธุ์ใหม่โดยวิธี Di-mon mating

รัชฎาภรณ์ ทองเหม, สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ, ธาริณี สุโกมล, อุปถัมภ์ อุ่นใจ, ธันย์ชนก นาไต้, ศรีรัตน์ บุพโต, พัทยา เทพเดช

257-269

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนทานแล้ง พันธุ์นครสวรรค์ 3

หนึ่งฤทัย ศรีธรราษฎร์, ชุติมา คชวัฒน์, พิเชษฐ์ กรุดลอยมา, สุวรรณา ประณีตวตกุล

296-309

การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชันที่ให้ผลผลิตและปริมาณแอนโทไซยานินสูง

จรัญ ดิษฐไชยวงศ์, เสงี่ยม แจ่มจำรูญ, สุภาภรณ์ สาชาติ, ศรีสุดา โท้ทอง, มัลลิกา รักษ์ธรรม

310-320

View All Issues

Indexed in tci