วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

Vol 35 No 1 (2017): January - April

Published: 2017-11-06

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola

บุษราคัม อุดมศักดิ์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, สุรีย์พร บัวอาจ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, รสสุคนธ์ รุ่งแจ้ง

2-13

In vitro Tetraploid Induction of Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty to Improve Salt Tolerance

Mattanaporn Maikami, Lily Kaveeta, Surin Peyachoknagul, Malee Nanakorn

31-48

อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ : อู่ทอง 12

อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข, อดิศักดิ์ คำนวณศิลป์, วัลลิภา สุชาโต, อรรถสิทธิ์ บุญธรรม, วาสนา วันดี, สุนี ศรีสิงห์, อุดม เลียบวัน

49-59

การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหา แบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์

ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, รุ่งนภา ทองเคร็ง, บุญปิยะธิดา คล่องแคล่ว

74-90

ไถระเบิดดินดานติดรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย

ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์, พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง, อุษฎา สุขจันทร์, อัคคพล เสนาณรงค์

91-100

View All Issues

Indexed in tci