วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 34, No 2 (2016): May - August

Table of Contents

งานวิจัย (Technical or research paper)

การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง pdf
วุฒิพล จันทร์สระคู, ศักดิ์ชัย อาษาวัง, ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, ธนกฤต โยธาทูล, ประยูร จันทองอ่อน 114-124
การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังในแปลงเกษตรกรที่มีการจัดการแบบผสมผสานเพื่อแก้ปัญหา โรคโคนเน่าหัวเน่า อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว pdf
วารีย์ ทองมี, เมธาพร พุฒขาว, ธรรมรัตน์ ทองมี, รังษี เจริญสถาพร, เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข, อรทัย วรสุทธิ์พิศาล, วัลลีย์ อมรพล, ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 125-133
การใช้สารกลุ่มปลอดภัยร่วมกับความร้อนในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกหวาน pdf
บุญญวดี จิระวุฒิ, รัตตา สุทธยาคม, วีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย 134-149
ชุดปลูกผักไร้ดิน KUS-58 สำหรับสภาพพื้นที่จำกัดในเขตเมือง pdf
วัสกา ดวงอ่อนนาม 150-160
Micropropagation of an endangered Borneo Orchid, Paphiopedilum rothschildianum Callus using Temporary Immersion Bioreactor System pdf
Makdi Masnoddin, Rimi Repin, Zaleha Abd Aziz 161-171
ผลของโอโซนในการควบคุมโรคผลเน่าของสาลี่และแอปเปิลที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน pdf
เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์ 172-183
ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici pdf
ร่มสุรีย์ มนตรีภักดี, สรัญยา ณ ลำปาง 184-195
การเตรียมความพร้อมเมล็ดเพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม pdf
จุฑามาส ฟักทองพรรณ 196-210