วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

วารสารวิชาการเกษตร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร เป็นเรื่องน่าสนใจมีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และทำการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 35, No 1 (2017): January - April

Table of Contents

งานวิจัย (Technical or research paper)

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola pdf
บุษราคัม อุดมศักดิ์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, สุรีย์พร บัวอาจ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, รสสุคนธ์ รุ่งแจ้ง 2-13
สารให้ความคงตัวจากผลสำรอง (Scaphium scaphigerunm) ในผลิตภัณฑ์อาหาร pdf
สุปรียา ศุขเกษม, ศุภมาศ กลิ่นขจร 14-30
In vitro Tetraploid Induction of Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty to Improve Salt Tolerance pdf
Mattanaporn Maikami, Lily Kaveeta, Surin Peyachoknagul, Malee Nanakorn 31-48
อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ : อู่ทอง 12 pdf
อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข, อดิศักดิ์ คำนวณศิลป์, วัลลิภา สุชาโต, อรรถสิทธิ์ บุญธรรม, วาสนา วันดี, สุนี ศรีสิงห์, อุดม เลียบวัน 49-59
การพัฒนาวิธีการสกัดสารซาโปนินจากเปลือกเงาะและการทดสอบประสิทธิภาพ ของสารซาโปนิน pdf
อภิรดี กอร์ปไพบูลย์, อรวินทินี ชูศรี, ศิริพร เต็งรัง 60-73
การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหา แบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ pdf
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, รุ่งนภา ทองเคร็ง, บุญปิยะธิดา คล่องแคล่ว 74-90
ไถระเบิดดินดานติดรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย pdf
ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์, พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง, อุษฎา สุขจันทร์, อัคคพล เสนาณรงค์ 91-100
การควบคุมโรคผลเน่าของส้มโดยใช้น้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด pdf
ณัฐนัย วิสิทธวงศ์, สรัญยา ณ ลำปาง 100-109