วารสารไทยคดีศึกษา The Journal of the Thai Khadi Research Institute

วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

The Journal of the Thai Khadi Research Institute is an academic journal published twice a year (1st issue October - March, 2nd issue April - September). It aims to promote research and disseminate academic and research articles on Thai studies  focusing on social science, history, religious, art and culture. 


วารสารไทยคดีศึกษาฉบับล่าสุด

Indexed in tci

Announcements

 

ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม ปี 2557

 

วารสารไทยคดีศึกษา ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้วารสารไทยคดีศึกษา ปี 2557

 
Posted: 2014-11-25 More...
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2557): ชุมชน สังคม ความเชื่อ: ในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา


Cover Page