วารสารไทยคดีศึกษาฉบับล่าสุด

วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

The Journal of the Thai Khadi Research Institute is an academic journal published twice a year (1st issue October - March, 2nd issue April - September). It aims to promote research and disseminate academic and research articles on Thai studies  focusing on social science, history, religious, art and culture. 

Vol 11 No 2 (2557): ชุมชน สังคม ความเชื่อ: ในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557) ชุมชน สังคม ความเชื่อ: ในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา
- บทความพิเศษ แนวการวิเคราะห์สังคมเมืองกับความเป็นสมัยใหม่ /นลินี ตันธุวนิตย์ 
- ทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเพาะปลูกสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี /แม้นหมาย อรุณชัยพร
- ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม /จิตกวี กระจ่างเมฆ
- กว่าแหล่เมืองไตในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา /ประทีป ฉายลี
- คำว่า “ศรีฆนะ” ในจารึกกัมพูชา: “นิกาย” หรือ “นิรมาณกาย” /พิชญา สุ่มจินดา
- ความหลากหลายของภาพชูชก: เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา /ชาญคณิต อาวรณ์
- วิจารณ์หนังสือ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางไทยศึกษา ของ อิฌิอิ โยะเนะโอะ (Ishii Yoneo) /เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

Published: 2014-11-25

View All Issues

Indexed in tci