Focus and Scope

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ในบางกรณีอาจตีพิมพ์บทความแปลพิเศษที่เคยตีพิมพ์แล้วในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการด้วยระบบปกปิดชื่อ

ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้เป็นของผู้เขียน คณะกรรมการวารสาร ภาควิชาประวัติศาสตร์ฯ กองบรรณาธิการ ตลอดจนกรรมการกลั่นกรองประจำฉบับ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นเหล่านั้น ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย

Peer Review Process

บทความทุกประเภทยกเว้นบทความสัมภาษณ์หรือรายงานการประชุมสัมมนาจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยหลักการกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ผู้เขียนทราบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับบทความ บทความที่ผ่านการกลั่นกรองอาจต้องปรับแก้ก่อนได้รับอนุมัติให้ตีพิมพ์ ผู้เขียนจะมีสิทธิ์ตรวจแก้ต้นฉบับก่อนพิมพ์ ซึ่งจะต้องตรวจทาน แก้ไข และส่งผลกลับภายในเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งถ้อยคำตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบของวารสาร

Open Access Policy

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์เปิดให้ผู้อ่านทั่วไปอ่านบทความได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยยึดถือหลักการที่มุ่งให้ผู้คนในสังคมได้เข้าถึงงานวิจัยและงานวิชาการได้โดยสะดวก และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกว้างขวาง

รายชื่อกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวิทย์ ถาวรบุตร       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ เลขานุการกองบรรณาธิการ
นายปฏิพัทธ์ สถาพร เลขานุการกองบรรณาธิการ