บรรณาธิการวารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

E-mail: hist_journal@arts.tu.ac.th

Principal Contact

กองบรรณาธิการวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Support Contact

ปฏิพัทธ์ สถาพร