หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม (Phraratchaphithi Sipsong Duan and the Colonial Experience)

เนื้อหาบทความหลัก

วิศรุต พึ่งสุนทร

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้วิเคราะห์หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนซึ่งเป็นตำราพิธีพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสนอว่าภาพการเชิดชูความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงภาพระเบียบสังคมที่ปรากฏในหนังสือมาจากประสบการณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จเยือนสิงคโปร์ ชวาและอินเดียในช่วงปี พ.ศ. 2413 และ 2414 หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนยังเป็นภาพสะท้อนเมืองอาณานิคมที่เป็นผลจากการจัดระเบียบสังคมและวัฒนธรรมภายใต้รัฐบาลอาณานิคมในช่วงเวลานั้น และเสนออีกว่าหนังสือเล่มนี้แฝงไว้ซึ่งประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของโลกทางสังคมแบบอาณานิคม

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Chaloemtiarana, Thak. Thailand : The Politics of Despotic Paternalism. Ithaca: Southeast Asia Program, 2007.
Chenpitayaton, Keerati. "When Siam Faced the World Transnational Relations and the Thai Modernizing State, 1855-1932." The New School, 2015.
Furnivall, J. S. Netherlands India: A Study of Plural Economy. London: Cambridge University Press, 1967.
Harrison, Rachel V. and Peter A. Jackson eds. The Ambiguous Allure of the West : Traces of the Colonial in Thailand. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011.
Jory, Patrick. Thailand's Theory of Monarchy : The Vessantara Jataka and the Idea of the Perfect Man. Albany: State University of New York Press, 2016.
Kitiarsa, Pattana. "Beyond Syncretism: Hybridization of Popular Religion in Contemporary Thailand." Journal of Southeast Asian Studies 36, no. 3 (2005): 461-487.
Rex, John. "The Plural Society in Sociological Theory." The British Journal of Sociology 10, no. 2 (1959): 114-124.
Sahai, Sachchidanand. India in 1872, as Seen by the Siamese. Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2002.
Taylor, Jean Gelman. The Social World of Batavia : Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia. Madison: University of Wisconsin Press, 2009.
โดม ไกรปกรณ์. “ตำราพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 4-5 (พ.ศ. 2394-2453).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
กรรณิการ์ สาตรปรุง. "การเสด็จประพาส (สิงคโปร์) เบตาเวียและสมารังในปี 1871และการพิสูจน์ “ตัวตน” ของสยามในฐานะรัฐเอกราช." ใน รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2547.
จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครั้งแรก และเสด็จประพาสอินเดีย. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2509.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณคาร, 2552.
ทวีศักดิ์ เผือกสม, วงศาวิทยาของอิเหนา: ปัญหาเรื่องลิ้น ความลื่นไหลของสัญญะ และการเดินทางสู่โลกของปันหยี. กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2560.
นางนพมาศ. พระนคร: กรมศิลปากร, 2503.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ: ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์-วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์, 2538.
ดำรงราชานุภาพ, สมแด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ความทรงจำ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546.