ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม

Main Article Content

อัมพร หมาดเด็น

Abstract

This paper aims to assess the development of the debate around the concept of Islamic feminism and the implications it has for our understanding of the relationship between Islamic communities and women. Critically assessing domestic and international publications by academics and women’s rights activists on the issue, the author points to the dynamic and the distinct stances of Islamic thinkers, Muslim women’s rights activists, and Muslim feminists in explaining the status of women within the context of the Islamic reform movement.          

บทความนี้มุ่งพิจารณาสถานะแนวคิดและข้อถกเถียงสตรีนิยมอิสลามจากการกำหนดนิยามและความสัมพันธ์ของชุมชนมุสลิมกับผู้หญิง แนวคิดเพศสภาพในศาสนา และสตรีนิยม  ผู้เขียนทบทวนความคิดจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายเรื่องหญิงมุสลิม รวมทั้งการเสนอแนวคิดสตรีนิยมอิสลามจากกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีทั้งในและต่างประเทศ บทความแสดงให้เห็นถึงพลวัตของการให้ความหมายและจุดยืนที่แตกต่างกันในกลุ่มนักคิดอิสลามนิยม นักกิจกรรมที่ทำงานประเด็นผู้หญิง และนักสตรีนิยมอิสลามในการอธิบายสถานะของผู้หญิงท่ามกลางกระแสการฟื้นฟูอิสลาม

 


Article Details

Section
บทความวิชาการ