มโนทัศน์ของความรักและการเลือกคู่ครองบนพื้นที่สิ่งพิมพ์ในสังคมไทยทศวรรษ 2460 ถึง 2480

Main Article Content

ภาสกร ศูนย์ตรง

Abstract

The widespread of the printing capitalism between 1890 and 1930 attentively invited several columnists, both the royal and the people, to the sphere of publication and the criticism of social issues. Those are pointed as a shift of thoughts and attitudes in mate-selection, becoming dynamic, changeable and concurrently over a period of time with social, economic, political and culture evolutions. Especially, the decades of 1890 – 1930 was a turning point of political transitions and social climates, broadening the horizon to make a relationship between couples. A clash of western modernization, such as socialization, polygamous family and arranged marriage issues increased in criticism, parallel to the introduction to new ways of living, such as dancing, cinema and festival. A societal changes in this period of time has slightly decayed a thought of marriage without the couple’s feeling; in the meantime, there is a formation in thoughts and attitudes of marriage, bounded by several conditions as a modern love.

การขยายตัวของทุนนิยมสิ่งพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 2440 ถึง ทศวรรษ 2480 เอื้อให้นักคิดนักเขียนทั้งที่มาจากกลุ่มราชสำนักและกลุ่มราษฎรสามัญเข้ามาสู่บรรณพิภพและแสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางสังคมต่างๆ ซึ่งชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดและอุดมคติที่มีต่อ “การเลือกคู่ครอง” อนึ่งวิธีคิดและอุดมคติดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 2460 จนถึง 2480 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง บรรยากาศทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นทั้งความคิดและพื้นที่ทางสังคมที่เอื้อให้หนุ่มสาวมีโอกาสพบปะและทำความรู้จักกันมากขึ้น
อีกทั้งการเข้าปะทะกับ “ความเป็นสมัยใหม่” อย่างตะวันตก เช่น การเข้าสมาคม และประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องกับวิธีคิดผัวเดียวหลายเมีย ตลอดจนประเพณีการคลุมถุงชนที่ทวีคูณความเข้มข้นของการวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับเสนอรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ เช่น การเต้นรำ การชมภาพยนตร์ และการเที่ยวงานประจำปีต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวค่อยๆ กัดกร่อนวิธีคิดเกี่ยวกับการแต่งงานที่แยกออกจากอารมณ์ความรู้สึกระหว่างคนสองคน และก่อร่างรูปแบบของวิธีคิดและอุดมคติในการเลือกคู่ครองที่แวดล้อมไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ อย่างที่เรียกว่าวิธีรักกันอย่างสมัยใหม่

Article Details

Section
บทความวิชาการ