วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Indexed in tci

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย - TCI

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

2017-02-22

สำหรับผู้อ่าน

  • ผู้อ่านจะพบสารบัญของวารสารฉบับล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงวารสารฉบับล่าสุดได้ทางเมนู CURRENT จากแถบเมนูด้านบน
  • หากต้องการอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง เลือกเมนู ARCHIVES จากแถบเมนูด้านบน

สำหรับผู้เขียน

  • ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้บฉบับได้ที่นี่ [เมนู ABOUT > SUBMISSIONS > AUTHOR GUIDELINES]
  • ส่งบทความออนไลน์ได้ที่นี่ [เมนู ABOUT > SUBMISSIONS > ONLINE SUBMISSIONS ]

Vol 4 No 1 (2017): (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)

Published: 2017-07-12

บทบรรณาธิการ

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

เพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, กันยปริณ ทองสามสี, ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์, นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
View All Issues