วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Indexed in tci

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย - TCI

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

2017-02-22

สำหรับผู้อ่าน

  • ผู้อ่านจะพบสารบัญของวารสารฉบับล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงวารสารฉบับล่าสุดได้ทางเมนู CURRENT จากแถบเมนูด้านบน
  • หากต้องการอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง เลือกเมนู ARCHIVES จากแถบเมนูด้านบน

สำหรับผู้เขียน

  • ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้บฉบับได้ที่นี่ [เมนู ABOUT > SUBMISSIONS > AUTHOR GUIDELINES]
  • ส่งบทความออนไลน์ได้ที่นี่ [เมนู ABOUT > SUBMISSIONS > ONLINE SUBMISSIONS ]

Vol 5 No 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Published: 2019-01-23

บทบรรณาธิการ

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

1-15

The Silver Guardian Demon of the Jungle

ปรีดี หงส์สต้น

221-257

Teeth Equal Heart, a Human Essential

ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋

259-304

Trotskyism after CPT. in Thailand

ธิกานต์ ศรีนารา

73-123

From Nostalgia to Anger

อิทธิเดช พระเพ็ชร

171-219

Somsak Jeamteerasakul as I Know Him

Patrick Jory; พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ

17-24

Confession, Conversion, and Reciprocity in Early Tagalog Colonial Society

Vicente L. Rafael; อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

27-71

View All Issues