วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Indexed in tci

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย - TCI


วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Announcements

 

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

 

สำหรับผู้อ่าน

  • ผู้อ่านจะพบสารบัญของวารสารฉบับล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงวารสารฉบับล่าสุดได้ทางเมนู CURRENT จากแถบเมนูด้านบน
  • หากต้องการอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง เลือกเมนู ARCHIVES จากแถบเมนูด้านบน

สำหรับผู้เขียน

  • ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้บฉบับได้ที่นี่ [เมนู ABOUT > SUBMISSIONS > AUTHOR GUIDELINES]
  • ส่งบทความออนไลน์ได้ที่นี่ [เมนู ABOUT > SUBMISSIONS > ONLINE SUBMISSIONS ]
 
Posted: 2017-02-22
 
More Announcements...

Vol 4, No 1 (2017): (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)

Full Issue

View or download the full issue Full Issue

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
อรอนงค์ ทิพย์พิมล

บทความวิชาการ

Hannah Arendt นักสันติวิธีสตรีที่ไม่สตรีนิยมแต่เสรีนิยมในสงครามเย็น PDF
Chanan Yodhong
ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม PDF
อัมพร หมาดเด็น
กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ PDF
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
ปอแนใต้ปอเนาะ: ชาติพันธุ์วรรณาย้อนมองดูตัวเองของ“เควียร์มุสลิม” และความทรงจำวัยเด็กในโรงเรียนสอนศาสนา PDF
สมัคร์ กอเซ็ม
กรณีห้องเรียนเพศวิถี: สิทธิความหลากหลายทางเพศกับชายแดนใต้/ปาตานี PDF
อันธิฌา แสงชัย
เพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี PDF
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, กันยปริณ ทองสามสี, ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์, นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
มโนทัศน์ของความรักและการเลือกคู่ครองบนพื้นที่สิ่งพิมพ์ในสังคมไทยทศวรรษ 2460 ถึง 2480 PDF
ภาสกร ศูนย์ตรง
คำให้การของชาวจีนที่เดินทางมาสยาม ในสมัยกรุงธนบุรี PDF
อดิศร หมวกพิมาย

บทความปริทัศน์

บทพิจารณ์หนังสือ Sex, Politics, and Putin: Political Legitimacy In Russia PDF
ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ