วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ผู้อ่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history หรือกิจกรรมของสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่นี่