Vol 4, No 1 (2017)

(ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)

Full Issue

View or download the full issue Full Issue

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
อรอนงค์ ทิพย์พิมล

บทความวิชาการ

Hannah Arendt นักสันติวิธีสตรีที่ไม่สตรีนิยมแต่เสรีนิยมในสงครามเย็น PDF
Chanan Yodhong
ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม PDF
อัมพร หมาดเด็น
กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ PDF
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
ปอแนใต้ปอเนาะ: ชาติพันธุ์วรรณาย้อนมองดูตัวเองของ“เควียร์มุสลิม” และความทรงจำวัยเด็กในโรงเรียนสอนศาสนา PDF
สมัคร์ กอเซ็ม
กรณีห้องเรียนเพศวิถี: สิทธิความหลากหลายทางเพศกับชายแดนใต้/ปาตานี PDF
อันธิฌา แสงชัย
เพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี PDF
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, กันยปริณ ทองสามสี, ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์, นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
มโนทัศน์ของความรักและการเลือกคู่ครองบนพื้นที่สิ่งพิมพ์ในสังคมไทยทศวรรษ 2460 ถึง 2480 PDF
ภาสกร ศูนย์ตรง
คำให้การของชาวจีนที่เดินทางมาสยาม ในสมัยกรุงธนบุรี PDF
อดิศร หมวกพิมาย

บทความปริทัศน์

บทพิจารณ์หนังสือ Sex, Politics, and Putin: Political Legitimacy In Russia PDF
ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ