ตั้งเขื่อนขันธ์, กรพนัช, บรรณาธิการ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์