แสงทอง, จิรวัฒน์, อาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์