อุมะวิชนี, ทัศสภา, นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Military History and Strategic Studies University of Reading