ราศีวิสุทธิ์, นุชธิดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand