ปัญญามณี, พิทธิกรณ์, นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand