บำรุงสุข, สุมาลี, นักวิชาการอิสระ, อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Thailand