ทิพย์พิมล, อรอนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์