วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology)

วารสาร จักษุธรรมศาสตร์ (Thamasat Thai Journal of Ophthalmology: TTJO) เป็นวารสารทางด้านจักษุวิทยาซึ่งจัดทำโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจักษุวิทยาทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพตามนโยบายหลัก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านจักษุวิทยาทั้งในส่วนของจักษุ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านตา โดยทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงจะได้รับการตีพิมพ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 02-926-9957 โทรสาร: 02-986-9212
E-mail: tueyecenter@gmail.com
URL: http://www.tec.in.th   

กำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1: เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2: เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Announcements

 

โครงการตำราจักษุธรรมศาสตร์

 

พิเศษเฉพาะสั่งซึือโดยตรงที่ ธุรการศูนย์ตาธรรมศาสตรื ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 20%

.jpg_1142

 
Posted: 2016-02-11
 

ขอเชิญจักษุแพทย์ และพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา ส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารในวารสารจักษุธรรมศาสตร์

 
ttjo_400  
Posted: 2016-01-21 More...
 
More Announcements...

Vol 11, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559


Cover Page