กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบา บัดของผู้สา เร็จ การศึกษาประจาปี พ.ศ. 2556-2558 คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล: กรณีศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF