กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบแบบประเมิน Berg balance scale, Timed up & go test, Mini-BESTest และ Fullerton advanced balance scale ในเรื่ององค์ประกอบของการควบคุมการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF