กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของดัชนีมวลกายและมวลไขมันต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในอาสาสมัครเพศหญิงอายุระหว่าง 30-40 ปี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF