การประเมินการใช้ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของคนพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อหาบทความหลัก

Pawinee Layothee Nomjit Nualnetr

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: การฝึกการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (orientation and mobility training: O&M) สำหรับคนพิการทางการเห็นได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการทั่วประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคนพิการทางการเห็นนำการฝึกดังกล่าวนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่


วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินการใช้ทักษะ O&M ในชีวิตประจำวันของคนพิการทางการเห็นที่ผ่านการฝึก O&M ตามหลักสูตรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


วิธีการวิจัย: ศึกษาในอาสาสมัครคนพิการทางการเห็นจำนวน 40 ราย (หญิง 26 ราย ชาย 14 ราย อายุเฉลี่ย 61.1 ปี) ที่ได้รับการฝึก O&M จำนวน 80 ชั่วโมง ตามหลักสูตรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประกอบด้วยการบรรยายวิชาการและการฝึกปฏิบัติทักษะ O&M จำนวน 20 ทักษะ การประเมินการใช้ทักษะ O&M ในชีวิตประจำวันของอาสาสมัครดำเนินการในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ McNemar test


ผลการวิจัย: จากทักษะ O&M จำนวน 20 ทักษะที่อาสาสมัครได้รับการฝึก พบว่ามีจำนวน 5 ทักษะที่อาสาสมัครมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยส่วนมากเป็นทักษะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยมีผู้นำทาง


สรุปผล: หลังจากผ่านการฝึก O&M คนพิการทางการเห็นในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทักษะ O&M ที่ได้รับการฝึกโดยส่วนใหญ่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึก O&M ให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นต่อไป

คำสำคัญ

สถิติดาวน์โหลดบทความ

ยังไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดบทความ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Ballemans J, Zijlstra GA, van Rens GHMB, Schouten JSAG, Kempen GI. Usefulness and acceptability of a standardised orientation and mobility training for partially-sighted older adults using an identification cane. BMC Health Serv Res. 2012; 12(141): 1-14.

2. Zijlstra GA, van Rens GH, Scherder EJ, Brouwer DM, van der Velde J, Verstraten PF, et al. Effects and feasibility of a standardised orientation and mobility training in using an identification cane for older adults with low vision: design of a randomized controlled trial. BMC Health Serv Res. 2009; 9(153): 1-11.

3. Riewpaiboon W, Iamnoi P, Prapawadee O. Evaluation of rehabilitation services in orientation and mobility training. Bangkok: Parbpim Printing; 2012.

4. Ministry of Education. Handbook for orientation and mobility instructors. Bangkok: Ministry of Education; 1988.

5. National Health Security Office. Handbook of medical rehabilitation services. Bangkok: National Health Security Office; 2013.

6. Ratchasuda College. Orientation and mobility instructors record. Nakhon Pathom: Ratchasuda College; 2012.

7. Worakijkasemkul S. Research methodology in behavioral and social sciences. Udon Thani: Aksornsilp Printing; 2010.

8. Sapraiwan S. Using ICF to compare the outcome of O&M training: case study of persons with visual impairment in Chantaburi Province [Master Thesis in Rehabilitation Science for Persons with Disabilities]. Nakhon Pathom: Graduate School, Mahidol University; 2015.