กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเปลี่ยนจากสมการอ้างอิงของคนไทยเป็นสมการอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากลโลก ปี ค.ศ. 2012 ต่อการแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในคนไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF