ภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว และแนวทางในการวินิจฉัยทางคลินิก

เนื้อหาบทความหลัก

Thiwaphon Chatprem Rungthip Puntumetakul Sawitri Wanpen Wantanee Yodchaisarn Suwalee Namwongsa Jaturat Kanpittaya Preeda Arrayawichanon

บทคัดย่อ

ระบบความมั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอวทั้ง 3 ระบบย่อย ประกอบไปด้วย active subsystem, passive subsystem และ neural control subsystem ทำให้การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงขณะทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งความมั่นคงนี้มีความสำคัญต่อกระดูกสันหลัง เนื่องจากช่วยป้องกันการบาดเจ็บต่อระบบประสาทและชะลอความเสื่อมที่อาจเกิดจากการเคลื่อนไหว ถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งสูญเสียการทำหน้าที่ไป ประกอบกับระบบที่เหลือไม่สามารถทำงานทดแทนได้ จะทำให้เกิดภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว (lumbar instability) โดยภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ความไม่มั่นคงทางภาพถ่ายเอ็กซเรย์ของกระดูกสันหลังระดับเอว (radiological lumbar instability) และความไม่มั่นคงทางคลินิกของกระดูกสันหลังระดับเอว (clinical lumbar instability) ความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว อาจพัฒนาไปเป็นภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน (spondylolisthesis) ที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้ในภายหลัง เมื่อผู้ป่วยไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม หากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เข้าใจถึงลักษณะของพยาธิสภาพ จะทำให้ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรค และนำไปสู่การจัดการที่มีความเหมาะสม ซึ่งสามารถชะลอหรือยับยั้งกระบวนการ การเกิดความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอวได้ในที่สุด


ดังนั้น บทความนี้จึงนำเสนอระบบความมั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว ความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว ตลอดจนวิธีการวินิจฉัยทางคลินิก แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มีความสนใจ

คำสำคัญ

สถิติดาวน์โหลดบทความ

ยังไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดบทความ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

1. Hoy D, March L, Brooks P, Blyth F, Woolf A, Bain C, et al. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014; 73(6): 968-74.

2. Palazzo C, Ravaud JF, Papelard A, Ravaud P, and Poiraudeau S. The Burden of Musculoskeletal Conditions. PLOS ONE 2014; 9(3): e90633.

3. Koes BW, van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ 2006; 332(7555): 1430-4.

4. Chaiklieng S, Suggaravetsiri P, and Pultumetakul R. Prevalence and risk factors of low back pain among informal garment workers in the northeast of Thailand. Occup Environ Med 2013; 70 (Suppl 1): A1-149.

5. Khruakhorn S, Sritipsukho P, Siripakarn Y, Vachalathiti R. Prevalence and risk factors of low back pain among the university staff. J Med Assoc Thai 2010; 93 (Suppl 7): S142-8.

6. Keawduangdee P, PuntumetaKul R, Swangnetr M, Laohasiriwong W, Settheetham D, Yamauchi J, et al. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process. J Phys Ther Sci 2015; 27: 2239-45.

7. Khiewyoo J. Statistical measurement of health measurement. 1stedition. Khon Kaen University Printing; 2014.

8. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, Whitman JM, Sowa G, Shekelle P, et al. Low back pain. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(4):A1-57.

9. Leone A, Cianfoni A, Cerase A, Magarelli N, Bonomo L. Lumbar spondylolysis: a review. Skeletal Radiol 2011; 40: 683-700.

10. Mulholland RC. The myth of lumbar instability: the importance of abnormal loading as a cause of low back pain. Eur Spine J 2008; 17:619-25.

11. Puntumetakul R, Areeudomwong P, Emasithi A, Yamauchi J. Effect of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability. Patient Prefer Adherence 2013; 7: 1189-99.

12. Areeudomwong P, Puntumetakul R, Jirarattanaphochai K, Wanpen S, Kanpittaya J, Chatchawan U, et al. Core Stabilization Exercise Improves Pain Intensity, Functional Disability and Trunk Muscle Activity of Patients with Clinical Lumbar Instability: a Pilot Randomized Controlled Study. J Phys Ther Sci 2012; 24: 1007-12.

13. Demoulin C, Distrée V, Tomasella M, Crielaard JM, Vanderthommen M. Lumbar functional instability: a critical appraisal of the literature. Ann. Réadapt. Médecine Phys 2007; 50: 677-84.

14. Sano S, Yokokura S, Nagata Y, Young SZ. Unstable lumbar spine without hypermobility in post-laminectomy cases. Mechanism of symptoms and effect of spinal fusion with and without spinal instrumentation. Spine 1990; 15: 1190-7.

15. Wang G, Karki SB, Xu S, Hu Z, Chen J, Zhou Z, et al. Quantitative MRI and X-ray analysis of disc degeneration and paraspinal muscle changes in degenerative spondylolisthesis. J Back Musculoskelet Rehabil 2015; 28: 277-85.

16. Meyerding HW. Low backache and sciatic pain associated with spondylolisthesis and protruded intervertebral disc; incident, significant, and treatment. J Bone Joint Surg Am 1941; 23(2): 461-70.

17. Kalichman L and Hunter DJ. Diagnosis and conservative management of degenerative lumbar spondylolisthesis. Eur Spine J 2008; 17: 327-35.

18. Alqarni AM, Schneiders AG, Hendrick PA. Clinical test to diagnose lumbar instability: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther 2011; 41(3): 130-40.

19. Panjabi M. The stabilizing system of the spine. Part I: function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord 1992; 5(4): 383-9.

20. Panjabi MM. Clinical spinal instability and low back pain. J Electromyogr Kinesiol 2003; 13: 371-9.

21.Faries MD. Core Training: Stabilizing the Confusion. Strength Cond J 2007; 29: 10-25.

22. Hebert JJ, Koppenhaver SL, Teyhen DS, Walker BF, and Fritz JM. The evaluation of lumbar multifidus muscle function via palpation: reliability and validity of a new clinical test. Spine J 2015; 15: 1196-202.

23. O’Sullivan PB. Lumbar segmental ‘instability’: clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Man Ther 2000; 5(1): 2-12.

24. MacDonald DA, Moseley GL, and Hodges PW. The lumbar multifidus: does the evidence support clinical beliefs? Man Ther 2006; 11: 254-63.

25. Hodges PW. Is there a role for transversus abdominis in lumbo-pelvic stability? Man Ther 1999; 4: 74-86.

26. Briggs AM, Greig AM, Wark JD, Fazzalari NL, and Bennell KL. A review of anatomical and mechanical factors affecting vertebral body integrity. Int J Med Sci 2004; 1:170-80.

27. Nachemson A and Morris JM. In vivo measurements of intradiscal pressure. J Bone Joint Surg Am 1964; 46(5): 1077-92.

28. Posner I, White AA, Edwards WT, and Hayes WC. A biomechanical analysis of the clinical stability of the lumbar and lumbosacral spine. Spine 1982; 7: 374-89.

29. Hoffman J and Gabel P. Expanding Panjabi’s stability model to express movement: A theoretical model. Med. Hypotheses 2013; 80(6): 692-7.

30. Ibarz E, Más Y, Mateo J, Lobo-Escolar A, Herrera A, and Gracia L. Instability of the lumbar spine due to disc degeneration. A finite element simulation. Adv Biosci Biotechnol 2013; 4: 548-56.

31. Nizard RS, Wybier M, and Laredo JD. Radiologic assessment of lumbar intervertebral instability and degenerative spondylolisthesis. Radiol Clin North Am 2001; 39: 55-71.

32. Delitto A, Erhard RE, and Bowling RW. A treatment-based classification approach to low back syndrome: identifying and staging patients for conservative treatment. Phys Ther 1995; 75: 485-9.

33. Biely S, Smith SS, Silfies SP. Clinical instability of the lumbar spine: diagnosis and intervention. Orthopaedic practice 2006; 18: 11-8.

34. Oxland TR and Panjabi MM. The onset and progression of spinal injury: a demonstration of neutral zone sensitivity. J Biomech 1992; 25: 1165-72.

35. Adams MA, Bogduk N, Burton K, and Dolan P. Biomechanics of back pain. 3thedition. China: Elsevier Churchill Livingstone; 2013.

36. Tang S, Qian X, Zhang Y, Liu Y. Treating low back pain resulted from lumbar degenerative instability using Chinese Tuina combined with core sability exercise: a randomizes controlled trial. Complement Ther Med 2016; 25: 45-50.

37. Vanti C, Conti C, Feresin F, Ferrari S, Piccarreta R. The relationship between clinical instability and endurance test, pain, and disability in nonspecific low back pain. J Manipulative Physiol Ther 2016; 39(5): 359-68.

38. Silfies SP, Mehta R, Smith SS, and Karduna AR. Differences in feedforward trunk muscle activity in subgroups of patients with mechanical low back pain. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 1159-69.

39. Dieën JH, Selen LP, and Cholewicki J. Trunk muscle activation in low-back pain patients, an analysis of the literature. J Electromyogr Kinesiol 2003; 13: 333-51.

40. Tidstrand J and Horneij E. Inter-rater reliability of three standardized functional tests in patients with low back pain. BMC Musculoskelet Disord 2009; 10(58): 1-8.

41. Dupuis PR, Yong-Hing K, Cassidy JD, and Kirkaldy-Willis WH. Radiologic diagnosis of degenerative lumbar spinal instability. Spine 1985; 10: 262-76.

42. Spratt KF, Weinstein JN, Lehmann TR, Woody J, Sayre H. Efficacy of flexion and extension treatments incorporating braces for low back pain patients with retrodisplacement, spondylolisthesis, or normal sagittal translation. Spine 1993; 18(13): 1839-49.

43. Cook C, Brismée JM, and Sizer PS. Subjective and objective descriptors of clinical lumbar spine instability: a Delphi study. Man Ther 2006; 11: 11-21.

44. Ferrari S, Manni T, Bonetti F, Villafañe JH, and Vanti CA. Literature review of clinical tests for lumbar instability in low back pain: validity and applicability in clinical practice. Chiropr Man Therap 2015; 23(14): 1-12.

45. Mascarenhas AA, Thomas I, Sharma G, and Cherian JJ. Clinical and radiological instability following standard fenestration discectomy. Indian J Orthop 2009; 43: 347-51.

46.White AA and Panjabi MM. Clinical biomechanics of the spine. 2ndedition. Philadelphia: Lippincott Company; 1990.

47.Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part II: neutral zone and instability hypothesis. J Spinal Disord 1992; 5: 390-6.

48. Maigne JY, Lapeyre E, Morvan G, and Chatellier G. Pain immediately upon sitting down and relieved by standing up is often associated with radiologic lumbar instability or marked anterior loss of disc space. Spine 2003; 28: 1327-34.

49. Abbott JH, McCane B, Herbison P, Moginie G, Chapple C, and Hogarty T. Lumbar segmental instability: a criterion-related validity study of manual therapy assessment. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 6(56): 1-10.

50. Fritz JM, Piva SR, and Childs JD. Accuracy of the clinical examination to predict radiographic instability of the lumbar spine. Eur Spine J 2005; 14: 743-50.

51. Kasai Y, Morishita K, Kawakita E, Kondo T, and Uchida A. A new evaluation method for lumbar spinal instability: passive lumbar extension test. Phys Ther 2006; 86: 1661-7.

52. Ahn K and Jhun HJ. New physical examination tests for lumbar spondylolisthesis and instability: low midline sill sign and interspinous gap change during lumbar flexion-extension motion. BMC Musculoskelet Disord 2015; 16(97): 1-6.

53. Puntumetakul R, Yodchaisarn W, Yodchaisarn A, Keawduangdee P, Chatchawan U, and Yamauchi J. Prevalence and individual risk factors associated with clinical lumbar instability in rice farmers with low back pain. Patient Prefer Adherence 2014; 9: 1-7.

54. Javadian Y, Akbari M, Talebi G, Taghipour-Darzi M, and Janmohammadi N. Influence of core stability exercise on lumbar vertebral instability in patients presented with chronic low back pain: a randomized clinical trial. Caspian J Intern Med 2015; 6: 98-102.

55. Kumar SP. Efficacy of segmental stabilization exercise for lumbar segmental instability in patients with mechanical low back pain: a randomized placebo controlled crossover study. N Am J Med Sci 2011; 3: 456-61.

56. Saliba SA, Croy T, Guthrie R, Grooms D, Weltman A, and Grindstaff TL. Differences in transverse abdominis activation with stable and unstable bridging exercises in individuals with low back pain. North Am J Sports Phys Ther 2010; 5: 63-73.

57. Alyazedi FM, Lohman EB, Wesley SR, and Bahjri K. The inter-rater reliability of clinical tests that best predict the subclassification of lumbar segmental instability: structural, functional and combined instability. J Man Manip Ther 2015; 23: 197-204.

58. Kotilainen E and Valtonen S. Clinical instability of the lumbar spine after microdiscectomy. Acta Neurochir 1993; 125: 120-6.