ผลเปรียบเทียบการวางอิเล็กโทรดสองแบบจากการใช้ acupuncture-like TENS ต่อการลดปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง

เนื้อหาบทความหลัก

Sukanya Eksakulkla Chartsuda Surapat Parunya Patsonwutthiload Sasinun Kanjanakul

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ Acupuncture-like transcutaneous electrical nerve stimulation (AL-TENS) เพื่อบรรเทาอาการปวดคอเรื้อรัง   แต่ยังขาดหลักฐานเกี่ยวกับผลของการวางอิเล็กโทรดบนจุดฝังเข็มในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง


วัตถุประสงค์: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการวางอิเล็กโทรดสองแบบ คือ การวางบริเวณที่ปวดและการวางบนจุดฝังเข็มต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง


วิธีการวิจัย: อาสาสมัครที่มีอาการปวดคอเรื้อรังจำนวน 24 คน ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโดยวิธีการสุ่ม ได้แก่ กลุ่ม AL-TENS ได้รับการวางอิเล็กโทรดบริเวณที่มีอาการปวด กลุ่ม Acupoint-TENS ได้รับการวางอิเล็กโทรดบนจุดฝังเข็ม (GB20, GB21, SI14 และ SI15) และกลุ่ม Placebo ได้รับการวางอิเล็กโทรดเหมือนกลุ่ม Acupoint-TENS  แต่ไม่ได้รับการกระตุ้น  ซึ่งอาสาสมัครจะได้รับการรักษาด้วยการใช้ AL-TENS หรือถูกรักษาแบบหลอกเป็นเวลา 30 นาที/ครั้ง ทั้งหมด 7 ครั้ง  โดยค่าระดับความเจ็บปวดถูกประเมินก่อนการรักษา หลังการรักษาและติดตามผลหลังการรักษา 2 สัปดาห์ด้วย Visual Analog Scale (VAS)


ผลการวิจัย: กลุ่ม AL-TENS พบว่าค่าระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติภายหลังการรักษาและติดตามผลหลังการรักษา 2 สัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม Placebo  ส่วนกลุ่ม Acupoint-TENS พบว่าค่าระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในช่วงติดตามผลหลังการรักษา 2 สัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม Placebo อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม AL-TENS และกลุ่ม Acupoint-TENS ทั้งหลังการรักษาและในช่วงติดตามผลหลังการรักษา 2 สัปดาห์


สรุปผล: การใช้ AL-TENS ด้วยการวางอิเล็กโทรดบนจุดฝังเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดได้เช่นเดียวกันกับการวางอิเล็กโทรดบริเวณที่มีอาการปวดในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Genebra CVDS, Maciel NM, Bento TPF, Simeão SFAP, Vitta A. Prevalence and factors associated with neck pain: a population-based study. Braz J Phys Ther. 2017; 21(4): 274-80.

2. Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. Spine. 1994; 19(12): 1307-9.

3. Côté P, Cassidy JD, Carroll LJ, Kristman V. The annual incidence and course of neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004; 112(3): 267-73.

4. Rudolfsson T, Björklund M, Djupsjöbacka M. Range of motion in the upper and lower cervical spine in people with chronic neck pain. Man Ther. 2012; 17(1): 53-9.

5. Lee H, Nicholson LL, Adams RD. Neck muscle endurance, self-report, and range of motion data from subjects with treated and untreated neck pain. J Manipulative Physiol Ther. 2005; 28(1): 25-32.

6. Fejer R, Hartvigsen J. Neck pain and disability due to neck pain: what is the relation? Eur Spine J. 2008; 17(1): 80–8.

7. Blanpied PR, Gross AR, Elliot JM, et al. Neck pain: Revision 2017/Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the orthopaedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2017; 47(7): A1-83.

8. Johnson M, Martinson M. Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta- analysis of randomized controlled trials. Pain. 2007; 130(1-2): 157–65.

9. Maayah M, Al-Jarrah M. Evaluation of transcutaneous electrical nerve stimulation as a treatment of neck pain due to musculoskeletal disorders. J Clin Med Res. 2010; 2(3): 127-36.

10. Tashani O, Johnson MI. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS): A possible aid for pain relief in developing countries? Libyan J Med. 2009; 4(2): 62–5.

11. Vance CGT, Dailey DL, Rakel BA, Sluka KA. Using TENS for pain control: the state of the evidence. Pain Manag. 2014; 4(3): 197–209.

12. Kalra A, Urban MO, Sluka KA. Blockade of opioid receptors in rostral ventral medulla prevents antihyperalgesia produced by transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). J Pharmacol Exp Ther. 2001; 298(1): 257-63.

13. Sluka KA, Deacon M, Stibal A, Strissel S, Terpstra A. Spinal blockade of opioid receptors prevents the analgesia produced by TENS in arthritic rats. J Pharmacol Exp Ther. 1999; 289(2): 840-6.

14. DeSantana JM, Da Silva LF, De Resende MA, Sluka KA. Transcutaneous electrical nerve stimulation at both high and low frequencies activates ventrolateral periaqueductal grey to decrease mechanical hyperalgesia in arthritic rats. Neuroscience. 2009; 163(4): 1233-41.

15. Yang Y, Yan X, Deng H, et al. The efficacy of traditional acupuncture on patients with chronic neck pain: study protocol of a randomized controlled trial. Trials. 2017; 18(1): 312.

16. Vas J, Perea-Milla E, Méndez C, et al. Efficacy and safety of acupuncture for chronic uncomplicated neck pain: a randomised controlled study. Pain. 2006; 126(1-3): 245-55.

17. Matsubara T, Arai YC, Shiro Y, et al. Comparative effects of acupressure at local and distal acupuncture points on pain conditions and autonomic function in females with chronic neck pain. Evid Based Complement Alternat Med. 2011.

18. Yoshimizu M, Teo AR, Ando M, Kiyohara K, Kawamura T. Relief of chronic shoulder and neck pain by electro-acupuncture and transcutaneous electrical nervous stimulation: A randomized crossover trial. Med Acupunct. 2012; 24(2): 97-103.

19. Focks C. Atlas of Acupuncture. 2nd ed. Churchill Livingstone/ Elsevier, 2008.

20. Weng CS, Tsai YS, Yang CY. Using electrical conductance as the evaluation parameter of pain in patients with low back pain treated by acupuncture-like TENS. Biomed Eng Appl Basis Commun. 2004; 16: 205-12.

21. Longhurst JC. Defining meridians: a modern basis of understanding. J Acupunct Meridian Stud. 2010; 3(2): 67-74.

22. Willis WD, Westlund KN. Neuroanatomy of the pain system and of the pathways that modulate pain. J Clin Neurophysiol. 1997; 14(1): 2-31.

23. Treede RD, Rief W, Barke A, et al. A classification of chronic pain for ICD-11. Pain. 2015; 156(6): 1003–7.

24. Misailidou V, Malliou P, Beneka A, Karagiannidis A, Godolias G. Assessment of patients with neck pain: a review of definitions, selection criteria, and measurement tools. J Chiropr Med. 2010; 9(2): 49–59.

25. International Association for the Study of Pain. Classification of chronic pain: description of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. 2nd ed. Seattle: IASP Press, 1994.

26. Uthaikhup S, Paungmali A, Pirunsan U. Validation of Thai versions of the neck disability Index and neck pain and disability scale in patients with neck pain. Spine. 2011; 36(21): E1415-21.

27. Reese NB. Joint range of motion and muscle length testing. 2nd ed. St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier, 2010.

28. Ghasemi A, Zahediasl S. Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. Int J Endocrinol Metab. 2012; 10(2): 486–9.

29. Mukaka MM. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J. 2012; 24(3): 69-71.

30. Dworkin RH, Turk DC, Wyrwich KW, et al. Interpreting the clinical importance of treatment outcomes in chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. J Pain. 2008; 9(2): 105-21.

31. Azatcam G, Atalay NS, Akkaya N, et al. Comparison of effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and kinesio taping added to exercises in patients with myofascial pain syndrome. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017; 30(2): 291–8.

32. León-Hernández JV, Martín-Pintado-Zugasti A, Frutos LG, Alguacil-Diego IM, de la Llave-Rincón AI, Fernandez-Carnero J. Immediate and short-term effects of the combination of dry needling and percutaneous TENS on post-needling soreness in patients with chronic myofascial neck pain. Braz J Phys Ther. 2016; 20(5): 422–31.

33. Audette I, Dumas JP, Côté JN, De Serres SJ. Validity and Between-Day Reliability of the Cervical Range of Motion (CROM) Device. J Orthop Sports Phys Ther. 2010; 40(5): 318-22.

34. Jones AYM, Lee R, Holzberger D, Jones, RDM. A comparison of different electrode placements on the effectiveness of TENS in pain relief for post-cholecystectomy patients. Physiotherapy. 1990; 76(9): 567-70.

35. Ngamjarus C.n4Studies: Sample size calculation for an epidemiological study on a smart device. Siriraj Med J. 2016; 68(3): 160-70.