ความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำของแบบประเมิน Modified Lower Extremity Functional Scale (Modified LEFS) ฉบับภาษาไทย และความสัมพันธ์กับ Knee Osteoarthritis Outcome Scores (KOOS) ฉบับภาษาไทย, Self-Pace Walk Test และ Timed Up and Go Test ในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อม

เนื้อหาบทความหลัก

Kanda Chaipinyo Woragarn Khoprasert Wichuda Likhitphithak Alisa Pareepon

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ:ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน ดังนั้นแบบประเมินตนเองที่วัดการเคลื่อนไหวของผู้มีเข่าเสื่อมจึงมีประโยชน์ทางคลินิก ชุมชนและวิจัย


วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำ และความตรงของ Modified LEFS ภาษาไทยโดยหาความสัมพันธ์กับ KOOS ภาษาไทย (หัวข้อปวด กิจวัตรประจำวัน กีฬาและนันทนาการ) และ 40m-SPWT และ TUG ในผู้มีข้อเข่าเสื่อม


วิธีการวิจัย:ประกอบด้วยการแปล LEFS ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลกลับและประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาเทียบกับต้นฉบับทดสอบความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำโดยให้ผู้ร่วมวิจัยตอบ Modified LEFS ภาษาไทย 2 ครั้งภายใน 7 วันทดสอบความสัมพันธ์กับ KOOS ภาษาไทยและทดสอบการเคลื่อนไหวประกอบด้วย 40m-SPWT และ TUG โดยใช้ Pearson correlation coefficient


ผลการวิจัย: พบว่า Modified LEFS ภาษาไทยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาสูง (IOC=0.8) และผลจากผู้ร่วมวิจัย 30 คน (หญิง 27 คน เฉลี่ยอายุ 65±8 ปี) พบว่ามีความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำสูง (ICC= 0.83, p<.001) และมีความสัมพันธ์สูงกับ KOOS ภาษาไทยหัวข้อกีฬาและนันทนาการ (r=0.72,p<.001) แต่สัมพันธ์ปานกลางหัวข้อกิจวัตรประจำวัน( r=0.59, p<.001) อาการปวด (r=0.41,p<.05) เช่นเดียวกับ40m-SPWT (r=-0.48,p<.001) และ TUG(r=-0.47,p<.001)


สรุปผล: : Modified LEFS ภาษาไทยสามารถนำมาใช้กับผู้มีข้อเข่าเสื่อมโดยมีความน่าเชื่อถือและความตรงในการวัดการเคลื่อนไหวในระดับที่ยอมรับได้

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Siripanich B.Annual Report on the Situation of Thai Elderly,Bangkok:TQP Printing Press; 2010.

2. Prasartritha T.Knee Osteoarthritis.1st ed. Bangkok: Reungpanya; 2010.

3. Thanerat T, Warongchayakul C, Phakaihran W, et al. A study of acupressure on range of knee joint movement in osteoarthritis. Chula Med J. 2013;57(5).

4. Howe TE, Dawson LJ, Syme G, Duncan L, Reid J. Evaluation of outcome measures for use in clinical practice for adults with musculoskeletal conditions of the knee: a systematic review. Man Ther. 2011 Apr;17(2):100-18.

5. Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, Riddle DL. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinical application. North American Orthopaedic Rehabilitation Research Network. PhysTher. 1999 Apr;79(4):371-83.

6. Maly MR, Costigan PA, Olney SJ. Determinants of self-report outcome measures in people with knee osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Jan;87(1):96-104.

7. Committee AR. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). 2012 [cited 2017September]; Available from: https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Clinicianresearchers/Outcomes_Instrumentation/Western_Ontario_and_McMaster_Universities_Osteoarthritis_Index_(WOMAC)/.

8. Roos EM, Roos HP, Lohmander LS, Ekdahl C, Beynnon BD. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)-development of a self-administered outcome measure. J Orthop Sports Phys Ther. 1998 Aug; 28(2):88-96.

9. Veenhof C, Bijlsma JW, van den Ende CH, van Dijk GM, Pisters MF, Dekker J. Psychometric evaluation of osteoarthritis questionnaires: a systematic review of the literature. Arthritis Rheum. 2006 Jun; 55(3):480-92.

10. Pua YH, Cowan SM, Wrigley TV, Bennell KL. The Lower Extremity Functional Scale could be an alternative to the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index physical function scale. J Clin Epidemiol. 2009 Oct;62(10):1103-11.

11. Roos EM, Toksvig-Larsen S. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) - validation and comparison to the WOMAC in total knee replacement. Health Qual Life Outcomes. 2003;1:17.

12. Chaipinyo K.Test-Retest Reliability and Construct Validity of the Thai Version of Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Thai J of PhysTher. 2009; 31(2): 67-76

13. Hoogeboom TJ, de Bie RA, den Broeder AA, van den Ende CH. The Dutch Lower Extremity Functional Scale was highly reliable, valid and responsive in individuals with hip/knee osteoarthritis: a validation study. BMC MusculoskeletDisord. 2012;13:117.

14. Stasi S, Papathanasiou G, Anagnostou M, et al. Lower Extremity Functional Scale (LEFS): Cross-Cultural Adaption into Greek and Reliability Properties of the Instrument. Health Science Journal. 2012;6(4):750-73.

15. Cacchio A, De Blasis E, Necozione S, et al. The Italian version of the Lower Extremity Functional Scale was reliable, valid, and responsive. J Clin Epidemiol.. 2010 May; 63(5):550-7.

16. Pereira LM, Dias JM, Mazuquin BF, Castanhas LG, Menacho MO, Cardoso JR. Translation, cross-cultural adaptation and analysis of the psychometric properties of the lower extremity functional scale (LEFS): LEFS- BRAZIL. Braz J PhysTher. 2013 May-Jun; 17(3):272-80.

17. Metsavaht L, Leporace G, Riberto M, et al. Translation and cross-cultural adaptation of the lower extremity functional scale into a Brazilian Portuguese version and validation on patients with knee injuries. J Orthop Sports PhysTher. 2012 Nov; 42(11):932-9.

18. Hou WH, Yeh TS, Liang HW. Reliability and validity of the Taiwan Chinese version of the Lower Extremity Functional Scale. J Formos Med Assoc. 2012 May;113(5):313-20.

19. Williams VJ, Piva SR, Irrgang JJ, Crossley C, Fitzgerald GK. Comparison of reliability and responsiveness of patient-reported clinical outcome measures in knee osteoarthritis rehabilitation. J Orthop Sports PhysTher. 2012 Aug;42(8):716-23.

20. Bennell K, Dobson F, Hinman R. Measures of physical performance assessments: Self-Paced Walk Test (SPWT), Stair Climb Test (SCT), Six-Minute Walk Test (6MWT), Chair Stand Test (CST), Timed Up & Go (TUG), Sock Test, Lift and Carry Test (LCT), and Car Task. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Nov; 63(11):350-70.

21. Dobson F, Hinman RS, Hall M, Terwee CB, Roos EM, Bennell KL. Measurement properties of performance-based measures to assess physical function in hip and knee osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. Dec; 20(12):1548-62.

22. Dobson F, Hinman RS, Roos EM, et al. OARSI recommended performance-based tests to assess physical function in people diagnosed with hip or knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Aug; 21(8):1042-52.

23. Elboim-Gabyzon M, Rozen N, Laufer Y. Gender differences in pain perception and functional ability in subjects with knee osteoarthritis. ISRN Orthop 2012:413105.

24. Mansournia MA, Danaei G, Forouzanfar MH, et al. Effect of physical activity on functional performance and knee pain in patients with osteoarthritis : analysis with marginal structural models. Epidemiology. Jul;23(4):631-40.

25. Dobson F, Hinman RS, Hall M, Terwee CB, Roos EM, Bennell KL. Measurement properties of performance-based measures to assess physical function in hip and knee osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. Dec; 20(12):1548-62.

26. Stasi S, Papathanasiou G, Korres N, et al. Validation of the Lower Extremity Functional Scale in community-dwelling elderly people (LEFS-Greek); determination of functional status cut-off points using TUG test. Eur Geriatr Med. 2013 Sep;4(4): 237-41.

27. Stratford PW, Kennedy D, Pagura SM, Gollish JD. The relationship between self-report and performance-related measures: questioning the content validity of timed tests. Arthritis Rheum. 2003 Aug; 49(4):535-40.

28. Chirawattanakul A.Statistics for health science research. First edition Bangkok: Wittayapat. 2013:312

29. Stratford PW, Kennedy DM, Hanna SE. Condition-specific Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index was not superior to region-specific Lower Extremity Functional Scale at detecting change. J Clin Epidemiol. 2004 Oct;57(10):1025-32.

30. Naal FD, Impellizzeri FM, Torka S, Wellauer V, Leunig M, von Eisenhart-Rothe R. The German Lower Extremity Functional Scale (LEFS) is reliable, valid and responsive in patients undergoing hip or knee replacement. Qual Life Res. 2014 Aug.