[1]
Rongsawad, K. และ Ratanapinunchai, J. 2017. ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงมากต่อการล้าของกล้ามเนื้อ quadriceps femoris ในผู้ที่มีสุขภาพดี: การศึกษานำร่อง. วารสารกายภาพบำบัด. 39, 3 (ธ.ค. 2017), 111-119.