RONGSAWAD, K.; RATANAPINUNCHAI, J. ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงมากต่อการล้าของกล้ามเนื้อ quadriceps femoris ในผู้ที่มีสุขภาพดี: การศึกษานำร่อง. วารสารกายภาพบำบัด, v. 39, n. 3, p. 111-119, 16 dez. 2017.