[1]
K. Rongsawad และ J. Ratanapinunchai, ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงมากต่อการล้าของกล้ามเนื้อ quadriceps femoris ในผู้ที่มีสุขภาพดี: การศึกษานำร่อง, วารสารกายภาพบำบัด, ปี 39, ฉบับที่ 3, น. 111-119, ธ.ค. 2017.